¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAlle disse funksjonene utøves gjennom et tett samspill med andre faggrupper  i stor grad med enkeltindivider. Funksjonene forutsetter innenfrakjennskap til organisasjonens virksomhet og tenkemåte. Slikt samspill og kjennskap kan best utvikles gjennom at kontorfaglig ansatte er organisert inn i den daglige virksomheten, ikke utenfor. Konklusjonen er derfor at begrepet støttefunksjon står i veien for en forståelse av kontorfaglig ansattes funksjon, og kan lede til organisasjonsendringer som fjerner kontoransatte fra den daglige virksomheten og fra fora der de utvikler kjennskap til den. Kontorfaggruppa er en likeverdig faggruppe med de samme målene som virksomheten som helhet. I psykisk helsevern for barn og unge er det å sørge for god pasientbehandling. Faggruppa er ikke til for å serve/hjelpe de andre yrkesgruppene, men for å samarbeide om å skape god virksomhet. å kvitte seg med begrepet støttefunksjon innebærer ikke å underkjenne eller fjerne arbeidet med formell og uformell støtte, opplæring, forklaringer, svar på spørsmål, men tvert imot å fagliggjøre det ved å vise hvordan det er en integrert del av virksomheten og bidrar til å skape flyt. å sette ord på kontorfaglig ansattes funksjoner kan bidra til å gi kontoransatte et språk som gjør det mulig å snakke om arbeidet, både for å dele erfaringer, synliggjøre kompetanse og representere faget i forhold til ledelse og andre fag- grupper. Begrepsfesting hever arbeidet til faglig virksomhet som kan videreutvikles og som må tas med i vurderingen ved omorganisering. Fagliggjøring kan bidra til at samspill med andre grupper forstås som samarbeid heller enn service/hjelp, og dermed legge grunnlag for større likeverd. Kilde: Jensen, S. (2012), Når noe går av seg selv, er det nok en kontoransatt som gjør det. En studie av kontoransattes rolle og funksjon i profesjonelle organisasjoner. Master-oppgave i Velferdsforvaltning, Høgskolen i Lillehammer. Jensen, S. (2008), Når samarbeid forstås som hjelp; forholdet mellom kontoransattes kompetanse og samhandlingen med klinikerne i psykisk helsevern for barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, s. 133 140. Fagbladet 5/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON