¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇKontoransatte i skolen ønsker skolering Hele 120 kontoransatte i skolen deltok på en fagdag i regi av Seksjon kontor og administrasjon 25. april. Skoleringstilbudet var svært populær, og mange fikk ikke plass.  Seminaret var utrolig vellykket. Suksessen viser at lokalapparatet bør gripe fatt i temaene og tilby lokale opplegg, mener Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon. Programmet inkluderte blant annet temaer som arbeid i den flerkulturelle skolen, elevdokumentasjon og personopplysningsloven. VeV ¸ˇ¸ˇNy leder og 74 forslag til debatt 100 delegater kommer sammen under landskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon 24. 26. september. Delegatene på konferansen skal velge ny ledelse for seksjonen, inkludert ny leder etter Gerd Eva Volden, som ikke tar gjenvalg. Det har kommet inn 74 forslag til landskonferansen. Her er noen av dem: " Fagforbundet Vest-Agder mener SKA bør være en pådriver for at personvernet blir ivaretatt ved innføring og bruk av IKT og sosiale medier. Elektroniske tjenester i det offentlige påvirker både ansatte og brukere. " Fagforbundet Møre og Romsdal mener at helsesekretæren bør sortere under SKA. årsaken er at helsesekretæren ofte jobber mest med administrative oppgaver. " Fagforbundet Telemark og Vestfold ønsker at seksjonen jobber for å få mer spesifikke yrkestitler for å synliggjøre kontorfaget. Mange av dagens titler blir benyttet av andre yrkesgrupper og disse sier lite om yrkets særskilte innhold. " Fagforbundet Vestfold ønsker at seksjonen bidrar til å løfte verdien av realkompetanse. Denne vektes i dag for lavt, og bør synliggjøres og anerkjennes mer. " Fagforbundet Østfold mener det bør opprettes en faggruppe for ansatte på kemnerkontoret. årsaken er at elektronisk dialog med arbeidsgivere (Edag) vil føre til store forandringer i løpet av få år. Hele ordningen med kommunal skatteinnkreving er truet. VeV ¸ˇ¸ˇMister medlemmer Seksjon kontor og administrasjon har mistet 245 yrkesaktive medlemmer fra januar til april. Mest tilbake gikk det i Oslo. De to eneste fylkeslagene som klarte å holde seg på plusssiden, er Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Fagforbundet har tapt nærmere 500 yrkesaktive medlemmer i samme periode. Seksjon kirke, kultur og omsorg representerer det positive unntaket. VeV ¸ˇMange gode grunner til å bli medlem Med våren kommer mye energi. Det spirer og gror rundt oss, og vi åpner oss for nye inntrykk etter en lang vinter. Det er lettere å snakke med naboen og med kollegene. Jeg håper våren også ansporer oss til å verve nye medlemmer i Seksjon kontor og administrasjon (SKA). Vi vet det er mange å ta av. Vi har hatt en periode med negativ medlemsutvikling i vår seksjon i Fagforbundet, og det må vi snu. årsakene til at vi ser røde tall i vervestatistikken, kan være mange, men det er lite fruktbart å dvele ved det som har vært. Min oppgave som leder er ikke å finne feil eller syndebukker, men å motivere dere til å sette inn et ekstra gir i vervearbeidet. Jeg ønsker at vi sammen skal se på alt det flotte vi gjør  og sammen løfte alle gode grunner som fins for å bli medlem i landets største fagforbund. Vi må fortelle alle på arbeidsplassen I SKA har vi flotte verveargumenter gjennom de studietilbudene vi har vært med på å bygge opp.ª vår om tryggheten det gir å være fagorganisert. Vi må vise dem medlemsportalen, faggruppenes sider og nettsidene til seksjonen og forbundet. Vi må være synlig, nær og stolt. Vi må legge Fagbladet på pauserommet. Brosjyren om stipendordninga må være lett tilgjengelig, og det samme må alle våre yrkesfaglige tilbud være. I SKA har vi flotte verveargumenter gjennom de studietilbudene vi har vært med på å bygge opp. Samarbeidet med læresteder over hele landet har vi stor grunn til å være stolt over, og det er lov med selvskryt. Vi arbeider målrettet for fagutdanning, fagskole og for muligheten til å ta utdanning på høgskole eller universitet. Der arbeidsgiver kanskje ikke er på tilbudssida, er Fagforbundet det. I september skal vi ha landskonferanse, og der skal vi velge ny ledelse i seksjonen. Jeg ønsker at vi kan møtes og legge fram en positiv medlemsutvikling. Det hadde vært noe. Så oppfordringa fra meg er rett og slett; snakk med kollegene dine og verv i vei! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 5/2013 GERD EVA VOLDEN colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON