¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSPØRSMåL: Vi vurderer å sette opp hobbyveksthus i hagen. Vil dette være dekket av vår kollektive hjemforsikring? E. SVAR: Her er svaret både ja og nei! Hobbyveksthus dekkes faktisk av LO favør kollektiv hjemforsikring, men med en del forbehold. Blant annet må veksthuset brukes til sitt opprinnelige formål, altså som en hobby og ikke i næringsvirksomhet. Skader i forbindelse med flytting dekkes ikke av forsikringen. Siden det gjelder en del unntak og begrensninger, anbefaler jeg alle med hobbyveksthus å få en konkret vurdering av sin forsikringsdekning. Magne Gundersen, forbrukerøkonomi Sparebank 1 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Veksthus i hagen ¸ˇLov og rett på jobben ¸ˇThrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Vanskelig å stå alene Det fins mange gode grunner for hvorfor folk er medlem i en fagforening, og årsakene har forskjellig rangeringsverdi for hver enkelt. Men uansett forskjellige interesser og begrunnelse for medlemskap i Norges største fagforbund, så vet vi at det har stor betydning at noen står bak deg dersom du skulle få problemer i arbeidsforholdet. I Fagforbundet har vi over 16.000 tillitsvalgte som får god opplæring, og vi har sju kompetansesentre med nesten 40 rådgivere som har viktig fagkompetanse på de fleste problemstillinger som oppstår på arbeidsplassen, og som kan bistå deg om det skulle være nødvendig. Saksbehandlingsrutinen i forbundet er at alle saker skal løses så lokalt som mulig. I saker med kompliserte problemstillinger, må rådgiverne på kompetansesentrene inn med løsningsalternativer og rådgivning overfor den tillitsvalgte Finner de ingen løsning på dette nivået, sendes sakene ofte inn til forbundsadvokatene for en juridisk vurdering. Vi er åtte advokater som er spesialister på arbeidsrett. I 2012 hadde vi nesten 350 aktive saker og sendte over 70 stevninger til retten. I tillegg hadde LOs juridiske kontor 65 saker for forbundet. Hvorfor skriver jeg om dette? Fordi det er viktig at du og andre vet hvilken hjelp og støtte Fagforbundet kan gi dersom du kommer opp i en vanskelig situasjon på jobben og saken vurderes slik at det er juridisk grunnlag for å gjøre noe. Mange føler seg helt rådløse og overrumplet, nervøse og helt satt ut dersom de får det vanskelig på jobben. Dersom en av advokatene mener at det for eksempel foreligger en usaklig oppsigelse, så står vi på slik at saken enten løser seg underveis eller i rettsapparatet. Medlemmet får gratis advokathjelp, og dersom vi taper i retten, vil forbundet bære den økonomiske risikoen. I tillegg har vi ankemuligheter dersom vi mener at en rettsavgjørelse er feil. Uten fagforeningen er det mange som overhodet ikke har økonomisk mulighet til å gå rettens vei dersom de skulle komme opp i en slik situasjon. Med Fagforbundets størrelse i ryggen får du den beste arbeidsrettslige hjelpen  en trygghet som kan bety veldig mye. Medlemskap i Fagforbundet kan være som en forsikring for å få rett når du har rett! ¸ˇNekter å etterkomme AMU-vedtak SPØRSMåL: På et AMU-møte vedtok vi med fem mot fire stemmer å sende ny turnusavtale tilbake til partene for ny behandling. Det ble flertall for arbeidstakernes syn fordi en av arbeidsgiverens representanter ikke møtte. I etterkant nekter rådmannen å etterkomme vedtaket fordi han mener møtet ikke var beslutningsdyktig siden det ikke var like mange fra hver side til stede. Kan han det? SVAR: Hvis møtet var lovlig innkalt, og sakene var på sakskartet til behandling, kan ikke rådmannen av den grunn sette vedtaket til side. Det står lite om dette i lov og forskrift, men vi pleier å si at så lenge halvparten fra hver side stiller til møtet, så er utvalget beslutningsdyktig. Det er også sagt gjentatte ganger at den ene parten ikke kan sabotereª saksbehandlingen i AMU ved å la være å møte i tilstrekkelig antall. Så er spørsmålet om AMU kan vedta endringer eller avvise en framforhandlet avtale om turnus eller skift. Eller bestride arbeidsgivers plikt til å iverksette turnusplaner. Der er jeg nok ikke på parti med arbeidstakerne. AMU har som hovedoppgave å se til at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og at arbeidstidsordningene ikke utsetter arbeidstakerne for uheldige forhold  sett fra et helse- og sikkerhetsperspektiv og ut fra et velferdsperspektiv. Utvalget må få nødvendig innsyn i arbeidstidsordningene slik at utvalget kan gi virksomhetene råd om hva som bør gjøres hvis det blir kjent at ordningen kan innebære negative konsekvenser for arbeidstakerne. Men beslutningskompetansen tilligger ikke AMU i slike tilfeller. Utvalget skal selvsagt gi råd som arbeidsgiver plikter å ta på alvor, og eventuelt iverksette tiltak eller endre arbeidstidsordningene slik at de framstår uten unødvendige ulemper for arbeidstakerne. Men AMU kan ikke overprøve partenes forhandlinger om arbeidstidsordninger som sådan. Arne Bernhardsen, redaktør Gyldendal Arbeidsliv Fagbladet 5/2013 > 25 fbaargang2013 fbseksjonSAM