¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇ¸ˇRoy Rindal Fagforbundets faggruppe for vann og avløp. To tredeler av verdens befolkning mangler rent drikkevann, og Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at ett av tre sykdomstilfeller i verden skyldes dårlige miljøforhold, og spesielt forurenset vann. I Norge har vi nok vann på tross av at en tredel av vannet går tapt som lekkasjevann fra ledningsnettet. Vannet er i det alt overveiende godt, men er det trygt? I 2010 anslo Folkehelseinstituttet at så mange som 200.000 mennesker ble syke av drikkevannet her til lands. Halvparten av sykdomstilfellene skyldtes svikt i vannbehandlingen, mens en tredel skyldtes svikt i ledningsnettet slik at drikkevannet ble forurenset av avløpsvann. Hvordan kan vi forhindre at avløpsvannet går i drikkevannet? I tillegg til å øke utskiftningstakten på vannrør, vil et ledd i dette arbeidet være å følge Norsk Standard NS-EN 1717  Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å forhindre forurensning ved tilbakestrømning. Standarden stiller mer presise og mer omfattende krav til sikring enn i normalreglementet og forskrift om krav til byggverk (TEK 97). Graden av sikring bestemmes av hvor farlige væsker som håndteres på stedet. Det er definert fem kategorier. Pumpestasjoner plasseres ikke uventet i kategori fem  den strengeste. Her er det bare en type sikring som ifølge standarden anses tilstrekkelig sikker, nemlig luftgapª. Drikkevannet tappes først i en beholder, og deretter trykksettes på nytt. Slikt utstyr består i hovedtrekk av en magnetventil, en beholder i rustfritt stål og en pumpe for ny trykksetting. Påfyllingen styres av nivået i beholderen. Enhetene koster fra rundt 25.000 kroner, avhengig av kapasitet. Det fins tre varianter, i standarden betegnet som AA, AB og AD. Alternativet er å bruke en ventil av typen som i standarden er gitt betegnelsen BA  kontrollerbar tilbakeslagssikringª. Den kan beskrives som en avansert tilbakeslagssventil og koster fra 3000 kroner. Den er imidlertid bare beskrevet som akseptabel løsning for væsker inntil kategori fire, altså ikke for tappepunkter der det sjonen om at dette er passende sikkerhet når vi har med avløpsvann å gjøre. Kommunene er ikke forpliktet til å følge NS-EN 1717. Per i dag kan kommuner eller vannverkseiere bestemme seg for å akseptere andre løsninger hos sine abonnenter. Det ville være en stor fordel om vi kan få en felles holdning til dette. Enighet mellom kommunene vil gjøre det enklere for både rørleggere, rådgivere og leverandører av prefabrikkerte pumpestasjoner. Hvor langt har kommunenorge kommet siden 2001? Sivilingeniør Fredrik Ording i Asplan Viak AS, sier det slik:  Etter en lang fase med sporadisk aktivitet har jeg inntrykk av at mange kommuner har begynt å arbeide med dette de siste tre fire årene. Jeg har likevel inntrykk av at det er svært få kommuner som har Nok vann. Godt vann. Trygt vann. Er det en selvfølge? I 2010 ble 200.000 mennesker syke av drikkevannet her til lands. Trygt drikkevann? ¸ˇ36 > Fagbladet 5/2013 Målet må være at vi kan sikre nok, godt og trygt vann for kommende generasjoner.ª håndteres avløpsvann. Flere kommuner har likevel valgt å anse type BA for tilstrekkelig. Fordelene med luftgap er at det ikke kan åpne for tilbakestrømning med mindre vannet renner oppover i løse luftaª  fra tanken opp i påfyllingsstussen. Det er et grundig arbeid som ligger bak konklu- oversikt over hvilke abonnenter som skal ha tilbakeslagssikring, og hvilke som har det.  Mattilsynet har satt søkelys på dette i sin siste kampanje. I den forbindelse har jeg oppdrag for tre kommuner med kartlegging, informasjon og oppfølging. Tilbakemeldingene fra abonnentene er fbaargang2013 fbseksjonSAM