¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Heltidskultur LANGSIKTIG INNSATS Kommuner som har høyest gjennomsnittlig stillingsstørrelse, har oftere prøvd ut ulike tiltak. De som har den høyeste stillingsprosenten, utmerker seg spesielt ved at de oftere har prøvd ut tiltak knyttet til helgeturnus, langturnus og økt grunnbemanning. samarbeider med et utvida rødgrønt flertall; i tillegg til Ap, SV og Sp består flertallet av KrF og Miljøpartiet De grønne.  Vi har hatt med oss det politiske flertallet, sier Inger Rose Mathisen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Hun syns trepartssamarbeidet fungerer godt i arbeidet med heltid.  Politikere, administrasjon og fagbevegelse har et godt samarbeidsklima. Vi spiller på lag, sier hun. Langt bak måltallene I Ringsaker får Unni Vestheim økt stillingsandelen sin fra 50 til 60 prosent i nær framtid. Dette skjer fordi hun i flere år i har jobbet mer enn sin faste stillingsbrøk, og Fagforbundet har lagt inn krav etter arbeidsmiljølovens ß 14-3. Hadde Ringsaker kommune fulgt sine egne vedtak, skulle antall deltidsstillinger i dag vært redusert med 20 prosent. ¸ˇPENGEMANGEL:  Vi måtte ha kuttet andre steder for å få redusert bruken av deltid, sier Jørn Strand i Ringsaker. Ifølge tallene rådmann Jørn Strand legger på bordet, har kommunen i dag 1635 deltidshjemler, mot 1672 for to år siden da målingene begynte. Det vil si 2,2 prosent  i stedet for 20 prosent  reduksjon av deltidshjemler. Rådmannen understreker at tallene ikke gir et dekkende bilde av situasjonen, siden det i denne perioden er blitt flere stillinger i kommunen, og at en person kan inneha flere stillingshjemler og dermed ha tilnærmet full stilling. er et samlet kommunestyre, administrasjon og fagforeninger samstemte om.  Vi har satt oss ambisiøse mål, og vi har brukt mye tid på å få orden på dette, men det har gått saktere enn vi skulle ønske. Vi er blitt innhentet av virkeligheten, og har måttet bruke mer tid enn først antatt på detaljert kartlegging og utvikling av rutiner og systemer, sier rådmann Strand. De tillitsvalgte i Ringsaker kommune er frustrert over situasjonen.  Dette var et hårete mål, sa vi til hverandre da kommunen vedtok planene i 2010, forteller hovedtillitsvalgt Jørn Eriksen. Siden har det stort sett vært skuffelser. Alle innspill og protester blir møtt med at det ikke er penger i kommunekassa. Først for tre måneder siden ble arbeidet med å redusere deltidsstillingene i kommunen satt i system  og det medisinske senteret ble holdt utenfor dette arbeidet. En arbeidsgruppe har utredet tre ulike arbeidstidsordninger, men venter fortsatt på rådmannens tilbakemelding på hva som kan igangsettes. FAKTA OM DELTID Cirka 42 prosent av de ansatte i den kommunale pleie- og omsorgs- sektoren jobber i dag full tid eller har flere stillinger som til sammen utgjør en hel stilling. Halvparten av kommunene har en heltidsandel som er lavere enn 25 prosent. Kilde: Fafo-rapporten Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger Innhentet av virkeligheten Rådmann Jørn Strand er rød i toppen. Han så helst at Fagbladet skrev om alt det gode arbeidet som gjøres for å redusere ufrivillig deltid i kommunen.  Alle er enige om at vi vil bli kvitt uønsket deltid. Det 20 > Fagbladet 6-7/2013 ¸ˇVi må planlegge lang- siktig og tenke kreativt for å få til hele stillinger.ª INGER ROSE MATHISEN, hovedtillitsvalgt i Trondheim fbaargang2013 fbseksjonHEL