¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelsevesen under angrep ¸ˇ¸ˇ¸ˇØkt konkurranse På et morgenstille legekontor vest i London gir doktor Tim Spicer et klart svar:  Sykehus tilbyr i dag en lang rekke tjenester som vi bestiller for våre pasienter uten å spørre hva som er bra og hva som er dårlig, sier London-legen, som er leder for Hammersmith and Fulham CCG. Han mener dagens finansieringssystem i hovedsak er rettet mot å holde sykehusene i drift og at man nå må gjøre ting annerledes.  Vi ønsker å se mot andre tilbydere og finne forskjellige måter å måle verdien av hva de tilbyr på, sier han. Det betyr større konkurranse på kvalitet, og ikke på IDEOLOGISK FRONTKJEMPER: Professor Colin Leys mener den liberalkonservative regjeringen vil avvikle en av de siste sosialdemokratiske institusjonene i England. Før modellen ble innført, var administrasjonskostnadene i NHS på rundt fem prosent av det totale budsjettet. Nå er det snakk om over fjorten prosent. Clive Peedell, Sykehuslege pris  som i motsetning til i Norge fastsettes gjennom nasjonale tariffer. Men siden den nydefinerte markedsregulatoren Monitor nå har bestemt at CCGene ikke skal betale tariff til private selskaper hvis det betyr at bedriftene vil få overdrevne inntekter, mener mange at det indirekte vil bety nettopp konkurranse også på pris. Doktor Spicer er mer uklar på om dette vil bety en utstrakt privatisering av tjenestene.  Poenget er at vi må levere endringer og tjenester som stemmer overens med folks behov, ikke hva som passer for tilbyderne, sier han, men legger til at det er få bevis på at alt som er privat nødvendigvis er bedre. Siste skanse I manges øyne passer regjeringens helsereform perfekt inn i de liberalkonservatives bredt anlagte forsøk på å krympe staten, ikke minst siden NHS er en av sosialdemokratiets siste utposter i det britiske statsapparatet. Institusjonen som kom til verden 5. juli 1948, utvidet retten til gratis legehjelp fra kun å dekke mennesker med helseforsikring til å gjelde hele Storbritannias befolkning. Grunntanken om et gratis offentlig helsevesen for alle har siden sittet så dypt i britene at selv introduksjonen av små egenandeler nærmest er et ikke-tema. Det betyr ikke at systemet ikke har endret seg. Store markedsorienterte reformer har skyllet inn over helsevesenet omtrent hvert tiår. Margaret Thatcher introduserte den nå velkjente foretaksmodellen i helsevesenet på slutten av sin regjeringstid, før New Labour tidlig på 2000-tallet åpnet opp systemet for langt flere tilbydere fra privat sektor, samtidig som de introduserte ideen om fritt sykehusvalg og penger som følger pasienten. Før den siste store liberalkonservative reformen trådte i kraft i april i år, gikk 6,5 prosent av helsebudsjettet i regi av de gamle helseforetakene til private tilbydere. Nå > Fagbladet 8/2013 > 51 fbaargang2013 fbseksjonKIR