¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHvor kan du få hjelp? ¸ˇLese- og skrivevansker " Mellom tre og fem prosent av befolkningen har lese- og skrivevansker. " Dysleksi er en av flere årsaker. Andre årsaker kan være syns- og hørselsproblemer, og emosjonelle eller sosiale vansker. " Tidlig innsats har stor betydning for språkutvikling og skolegang " Les mer på www.dysleksiforbundet.no Skolebarn " Lærerne plikter å vurdere om elevene trenger utredning. " Alle elever har rett til opplæring som er tilpasset egne evner og sin måte å lære på. Voksne " Alle har rett til grunnskole, og om du melder deg til voksenopp- læringen, har du også rett til å bli utredet for lese- og skrivevansker. " Hvis du er i jobb, kan du også be om en utredning for å få kartlagt dine tilretteleggingsbehov, men dette er ingen rettighet. " Utredning for voksne som ikke er i opplæring, kan du unntaksvis få gjennom Nav. Alternativt må du gå til en privat logoped. TEMA: Lese- og skrivevansker ¸ˇ¸ˇNorge. Lovendringen innebærer at foresatte ikke lenger har rett til å kreve en sakkyndig vurdering og utredning for barnet sitt. Nå kreves det at skolen først må ha vurdert og prøvd tiltak. Problemet er at mange skoler mangler nødvendig kunnskap, sier Caroline Solem:  Noen skoler har kartleggingskompetanse, men det er slett ikke alle. Konsekvensen er at mange skoler må prøve ut tiltak før de har brakt på det rene hva elevene sliter med. Det er som å pålegge legen å skrive ut en medisin før han vet hva som feiler pasienten, sier Solem. Investering for livet å knipe på innsatsen mot lese- og skrivevansker i skolen betyr at kostnadene både for den enkelte og for samfunnet mangedobles senere i livet. Uten tidlig kartlegging og tiltak, vil problemene ofte balle på seg. Personer med lese- og skrivevansker er overrepresentert TILBAKEBLIKK:  Jeg trivdes dårlig på skolen og agerte deretter, sier Kristian Tangen. Han er kritisk til oppfølgingen han fikk på barneskolen. blant arbeidsledige, stønadsmottakere og fengselsinnsatte.  å bruke ressurser på barn med lese- og skrivevansker er investeringer for livet, sier Kristian Tangen og fortsetter:  Det er en kjensgjerning at lese- og skrivevansker skaper mange tapere. Du skal prestere hele livet, og mange med lese- og skrivevansker opplever at de ikke mestrer jobben, detter ut og ender som uføre.  For min egen del er jeg svært usikker på om jeg ville fått tilstrekkelig hjelp uten ressurssterke foreldre. Beseiret problemene At det betalte seg for samfunnet å sende den lille klæbyggen fram og tilbake til Trondheim med taxi, er det ingen tvil om. Fra han selv tok grep etter to mislykkede år på handel og kontor på videregående, har det bare gått oppover. Trekk pusten og følg med: Som nybakt lærling i omsorgsarbeiderfaget ble Kristian Tangen raskt tillitsvalgt, og snart leder for Fagforbundet ungdom. Han har tatt høgskoleutdanning på BI og forelest på universitetet. Han har sittet fire år i LOs ledelse, er nå distriktssekretær i LO Sør-Trøndelag samtidig som han er fast spaltist både i Fagbladet, Dagsavisen og Adresseavisen. Teknikk og hardt arbeid Dysleksien har vært en fast følgesvenn i alle år, men Kristian Tangen har lært seg å leve med den, og innøvd teknikker for å mestre situasjoner ikke engang han selv kunne forestille seg mens han gikk på skolen. For eksempel å holde taler på engelsk foran et stort presseoppbud og et enda større publikum.  Det er vanskelig å beskrive hva jeg har gjort, men jeg har funnet min måte å gjøre det på. Leseteknikker hjelper ham til å jobbe seg gjennom dokumenter og annet materiale, men enkelt er det ikke:  Det tar minst dobbelt så lang tid å gå gjennom dokumentene for meg som for andre. Da jeg satt i LO- ledelsen var det ikke uvanlig å lese flere hundre sider > Fagbladet 9/2013 > 11 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL