¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Wenche Skorbakk Helseutdanning Utdanningsspørsmål, krav og rettigheter Anne-Gry Rønning-Aaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Tunge og unødvendige løft SPØRSMåL: Jeg jobber et sted der vi ofte må hente tunge ting i kjelleren, og det er bare en smal trapp opp. Vi har ingen hjelpemidler. Kan vi bruke arbeidsmiljølovens bestemmelser og kreve at arbeidsgiver tilrettelegger bedre? SVAR: Ja, arbeidsmiljøloven omhandler tungt og ensformig arbeid, ergonomisk tilrettelegging, og at det skal unngås unødvendige fysiske belastninger. Dette finner du i lovens kapittel fire, særlig paragrafene 4-1 og 4-4. Arbeidsgiver har ansvaret for å stille nødvendige hjelpemidler til rådighet slik at jobben kan utføres uten at de ansatte pådrar seg vond rygg eller andre fysiske plager på grunn av arbeidet. Arbeidstilsynet har i tillegg utarbeidet noen anbefalinger om løfting; det anbefales ikke løft som til sammen overstiger 600 kilo per dag for en arbeidstaker i stående og gående arbeid. I sittende stilling bør totalvekten per dag ikke overstige 3000 kilo. Enkeltløft på mer enn 25 kilo anbefales heller ikke. Vektgrensene er gitt under forutsetning av at det er optimale forhold. å bære gjenstander opp smale trapper avkorter vektgrensene. Loven angir også hvordan arbeidsgiver i samarbeid med de ansatte skal komme fram til tiltak som virker. Som tillitsvalgt og verneombud er du selvskreven til å delta i vurderingen. Hvilke hjelpemidler eller tiltak som kan lette arbeidet, vil i stor grad være opp til dere. Det virker urealistisk, slik du beskriver forholdene, at truck og løftebord vil være til hjelp. Men vareheis er en relativt gammel teknologi. En diskusjon rundt dette kan være vel anvendt tid. Gjennom erfaringsutveksling kan mange operasjoner gjøres enklere, mindre ensfor- mige og mindre belastende. Det er det som er innholdet i bestemmelsen om medvirkning. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv ¸ˇA.L. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFår ikke beholde lederjobb i redusert stilling SPØRSMåL: Jeg har i mange år vært ansatt i en lederstilling i kommunen. Jobben betyr mye for meg, men som følge av en yrkesskade måtte jeg redusere stillingen min. Jeg jobber fortsatt hver dag, bare kortere dager. Rådmannen meddeler at de ikke tillater at ledere går i redusert stilling, og derfor får jeg ikke lenger beholde min lederstilling, men har fått ny stilling som rådgiver. Dette har store konsekvenser for meg lønnsmessig, og jeg lurer på hvordan reglene er for dette? L.H. SVAR: Det kan være grunner for at en arbeidsgiver mener at visse stillinger bare skal være heltidsstillinger. Hensynet til arbeidsgivers behov må her veies nøye opp mot hensynet til arbeidstaker, og dette må derfor begrunnes særskilt. Ledere  på lik linje med øvrige tilsatte  kan ha vektige grunner for midlertidig eller varig å måtte redusere sin stilling. Dette kan være hensynet til omsorg for små barn, omsorgspermisjon eller som følge av sykdom eller en skade. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers plikt til tilrettelegging og arbeidstakers rettigheter til redusert stilling, men har ikke bestemmelser om lønn. Folketrygdloven har i tillegg regler som gir rettigheter til sykepenger, omsorgspenger og andre ytelser ved midlertidig eller varig redusert inntektsevne. I tillegg er det i hovedtariffavtalen gitt tilsvarende bestemmelser som gir rett til full lønn ved sykdom. Jeg går ikke nærmere inn på disse bestemmelsene her. I din sak vil reglene om til- ¸ˇ24 > Fagbladet 10/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL