¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNytt styre i SHS Seksjon helse og sosial fikk nytt styre på landskonferansen. Både valgkomiteen og landskonferansen var delt i valg av ny leder. Valgkomiteen foreslo Sissel M. Skoghaug som leder og Raymond Turøy som nestleder. Begge kandidatene hadde bred støtte blant delegatene, men Turøy ble til slutt valgt som leder med 65 stemmer. Skoghaug ble deretter valgt som nestleder ved akklamasjon. Både leder og nestleder i SHS arbeider heltid som tillitsvalgte sentralt. Men bare lederen sitter i Fagforbundets arbeidsutvalg. I det nye styret får Turøy (hjelpepleier, Hordaland) og Skoghaug (sykepleier, Troms) med seg Helge Sporsheim (hjelpepleier, Oslo), DET NYE SHS-STYRET: Karianne Sten Solheim (f.v.), Knut Rønning, Mette Krogstad, Sissel M. Skoghaug, Helge Sporsheim og Raymond Turøy. Den viktige rusomsorgen Landskonferansen i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) uttrykte bekymring for ventelister, korttidsbehandling og sviktende oppfølging av mennesker med rusproblemer.  Personer som er avhengig av rusmidler, har ofte levd på en måte som skaper tilleggsproblemer, sier Raymond Turøy, nyvalgt leder i SHS. Han peker på vanskelig forhold til familien, manglende nettverk utenfor rusmiljøet, lav inntekt og store gjeldsbyrder, dårlige boforhold og arbeidsløshet. Fordi rusavhengighet er så komplekst, må også hjelpen være samordnet og inneholde kompetanse på håndtering av alle disse problemområdene,ª heter det blant annet i en uttalelse fra seksjonens høyeste organ  landskonferansen. KES ¸ˇ¸ˇKarianne Sten Solheim (omsorgsarbeider, Oppland), Merethe Krogstad Hoel (hjelpepleier, AustAgder) og Knut Rønning (miljøarbeider, Sør-Trøndelag). Verdsetter fagene Den nye seksjonslederen anser rekruttering til helse- og sosialsektoren som en av de viktigste sakene framover.  Vi må styrke de enkelte fag ved å gjøre dem synlige og vise nødvendigheten av dem. Turøy mener manges kompetanse blir undervurdert. Som eksempler nevner han aktivitøren som bør spille en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og helsesekretæren som kan se fram mot flere viktige oppgaver når arbeidsfordelinga på hvert enkelt sykehus revurderes. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇHistoriske lærlingar i helsefaget ¸ˇDe som trenger mest, får minst Kommunale ansatte med lavest kompetanse får minst tilbud om etterutdanning. Det viser en Fafo-rapport som ble lagt fram på Fagforbundets landskonferanse. Fafo har undersøkt læring og kompetanseutvikling innenfor pleie og omsorg, barnehage, kontor og vaktmester. OT ¸ˇHelse Bergen har for fyrste gongen tatt inn lærlingar i helsearbeidarfaget. Fem 16-åringar har nyleg byrja på ei fire år lang utdanning der dei kombinerer skole og praksis. Utdanninga gjev både fagbrev og studiekompetanse. Og under vegs får dei løn.  Fordelen for oss er at vi kan utdanne helsefagarbeidarar med læringsmål tilpassa det vi treng i spesialisthelsetenesta. Framover kjem vi til å ha stort behov for slik kompetanse, og vi trur dette vil bidra til å betre rekrutteringa, seier Helen Koldal, fagleg ansvarleg i Forskings- og utviklings- GARANTERT FULL JOBB: Phawita Moenkrathok, Aurora Isaksen (i front), Emilie Hodneland, Bendik Hodneland Sundfjord og Renate Lundøy er lærlingar i helsearbeidarfag på Haukeland universitetssjukehus. ¸ˇavdelinga ved Haukeland, til Helse Bergen si nettside. Etter bestått fagbrev som helse- fagarbeidarar, er dei alle fem garanterte fast, full stilling i Helse Bergen. KES Fagbladet 10/2013 > 29 colourbox.com Foto: Anne Christine Olsen fbaargang2013 fbseksjonHEL