¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNytt studium i offentlig ledelse ¸ˇØnsker du å bli leder i det offentlige? Et nytt årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi er startet på Høgskolen i Hedmark. Tekst og foto: VEGARD VELLE Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark.  Mange vil oppfatte det som dramatisk å være voksen og havne tilbake på skolebenken igjen. Slik burde det ikke være. Det er snarere et privilegium å få studere, sier Ole Gustav Narud, amanuensis ved Høgskolen i Hedmark, til en full forelesningssal på Rena. De som sitter i forelesningssalen, har første undervisningssamling på det nye lederstudiet. De fleste studentene er i 30- og 40-årene, og det er omtrent like mange kvinner som menn. Alle er forventningsfulle. Det som er spesielt med studentene ved det nye studiet, er at de alle jobber i det offentlige, for det meste i det kommunale. De kjenner derfor til hvordan det offentlige fungerer. Studiet skal være spennende Studiet på 60 studiepoeng blir gjennomført over to år, og studentene får en kompetanse som gjør at de kan jobbe med ledelse i det offentlige. Blant annet får de opplæring i hvordan de skal sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og fornuftig ressursutnyttelse.  Dere skal få lære om samfunnsøkonomi, altså læren om knappe ressurser for å dekke menneskenes ulike behov, lekser professor Bjarne Jensen opp fra kateteret, nederst i det mellomstore auditoriet. Han deler ut kopier med notater, som han bevisst har unnlatt å spre på forhånd, for å holde på spenningen, som han uttrykker det. Husmødre demonstrerte  Vi har forskjellige ressurser  naturressurser, arbeidskraft og realkapital. Spørsmålet er hvordan vi skal utnytte disse mest mulig ef- fektivt, foreleser Jensen. Han lover at studen- tene skal få lære matematikk og regnemodeller. Men disse er ikke alltid ukontroversielle. På femtitallet var det demonstrasjoner mot måten brutto nasjonalprodukt (BNP) ble regnet ut på, doserer Jensen. Husmødre reagerte på at deres verdiskapning ikke var med i BNP, men forble usynlig. Lærer om New public management Lederstudiet er et sted hvor studentene kan bygge nettverk og bli kjent med andre studenter. Det er også et sted hvor de kan finne personer de kan kontakte for faglig samarbeid senere. Studentene skal treffes på samlinger fire ganger i høst, før de avlegger skriftlig hjemmeeksamen. ¸ˇ¸ˇåRSSTUDIUM I OFFENTLIG STYRING, LEDELSE OG ØKONOMI " Skjer i regi av Høgskolen i Hedmark. " 60 studiepoeng, organisert som et deltids- studium over to år. " Studentene møtes til undervisningssamlinger og fjernundervisning over nettet. " Emnene er 1) forvaltningsøkonomi, 2) organisa- sjonsledelse og personalledelse i offentlig forvaltning, 3) prosjektledelse og -styring med lederskap i endringsprosjekter, 4) valgemne innen stats- og kommunalkunnskap. " Bak studiet står Fagforbundet, Kirkens Arbeidsgiverforening og Høgskolen i Hedmark. fbaargang2013 fbseksjonKON