¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇEt av helsepersonellets viktigste redskaper er å kunne kommunisere med brukere med ulike behov. Metoden empatisk kommunikasjon kan være til god hjelp. Empatisk kommunikasjon  et verktøy for helsepersonell ¸ˇ¸ˇEliisa Simula Unni Storhaug De to hjelpepleierne har gjennomført yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, og har skrevet en bachelor om hvordan empatisk kommunikasjon kan virke på deprimerte eldre i institusjon. Vi er to hjelpepleiere som har utdannet oss som yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag. Som lærerstudenter ble vi inspirert av en bok om positiv psykologi av dr.philos. Lisbeth F. Holter Brudal (2011), der empatisk kommunikasjon er en rød tråd. Det endte for vår del med en bachelor om hvordan metoden kan virke på deprimerte eldre i institusjon. Metoden ble utviklet i 2004. Hensikten var å finne et kommunikasjonsverktøy til bruk i ulike typer relasjoner. De sentrale elementene i metoden er den andres fortelling og psykiske virkelighet, samt den andres behov for eksistensiell bekreftelse. I vår bachelor måtte vi velge en målgruppe, men metoden kan med hell anvendes i flere sammenhenger. Fagarbeidere bør utvikle sine ferdigheter ved å skaffe seg kunnskap om nye måter å samtale på. Når helsepersonell har kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder, vil de kunne bruke de lærte metodene på en hensiktsmessig måte i møte med brukerne, men også i møte med kolleger, pårørende og andre samarbeidspartnere. Vi har erfart at metoden er med på å styrke arbeidsfellesskapet, noe som igjen vil utvikle en god praksis i møte med mennesker. I tillegg kan det bidra til gode faglige veiledere for elever og lærlinger når de er i yrkespraksis. Samfunnsutviklingen og endringene i de kommunale tjenestene krever nye måter å tenke og kommunisere på. Arbeidsplassen som læringsarena vil sannsynligvis få økt betydning i de kommende årene. Arbeidsgiveren har en sentral rolle i denne sammenhengen. Vi mener arbeidsgivere bør oppmuntre og motivere medarbeidere til faglig utvikling, og også satse økonomisk og jobbe systematisk for tegnes av en opplevelse av sammenheng i livet. Når denne sammenhengen svekkes ved sykdom og kriser, reduseres individets evne til å møte utfordringene. Metoden har som mål å styrke og videreutvikle opplevelsen av sammenhengen hos den enkelte gjennom økt forståelse, økt mestring og en fornyet følelse av mening med livet. Gjennom empatisk kommunikasjon kan vi hjelpe til med å synliggjøre den andre for seg selv. Ulike livssituasjoner og alder fører med seg ulike mål og engasjement, og dermed ulike minner og fortellinger. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ40 > Fagbladet 11/2013 Fagarbeidere bør utvikle sine ferdigheter ved å skaffe seg kunnskap om nye måter å samtale på.ª å heve kompetansen. Dette vil skape arbeidsfellesskap med faglig dyktige medarbeidere. En heving av kompetansen hos helsepersonell vil også følge opp samhandlingsreformens intensjon om økt kompetanse i tjenestene. Metoden empatisk kommunikasjon baserer seg på Antonovskys teori om at psykisk helse kjenne- Metoden kan i tillegg brukes ved veiledning av ansatte, og ved medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler. For å gi leseren av Fagbladet en viss forståelse av hva metoden empatisk kommunikasjon dreier seg om, vil vi her gi en kort beskrivelse av metoden. Dialogen mellom hjelperen og brukeren bygges opp gjennom fire trinn. I det første trinnet fbaargang2013 fbseksjonHEL