¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSPØRSMåL: Det snakkes mye om at den nye regje- ringen vil endre på bestemmelsene i arbeidsmiljø- loven og blant annet forandre reglene for gjennom- snittsbereg- ning av ar- beidstid. Hva betyr egentlig dette, og hvilke konkrete følger kan det få for oss som jobber turnus på kommunale sykehjem? F. K. SVAR: Under hele valgkampen var det debatter om arbeidsmiljølovens kapittel 10, som omhandler arbeidstid, og om den er fleksibel nok. De borgelige er opptatt av individets rett til selv å bestemme hvor lang en arbeidsdag skal være. Dagens lov gir muligheter til å arbeide utover lovens maksimumsgrense på ti timer, aml ß 10 12(4), men da etter avtale mellom forbundets sentrale organer og lokal arbeidsgiver. Fagforbundet har til enhver tid inngått ca. 300 slike avtaler på landsbasis. form sier følgende: Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid. Hvordan regjeringen har tenkt dette, sier plattformen intet om. Vi hørte under valgkampen at Høyre ønsker å forskyve kompetansen til å inngå avtaler fra sentrale til lokale ledd, og fra lokale ledd til individet. Dette betyr at om arbeidsgiver ønsker å innføre lange vakter på det sykehjemmet der du jobber, skal den lokale tillitsvalgte kunne avgjøre dette, i motsetning til i dag hvor det er Fagforbundet sentralt som inngår slike avtaler. Når regjeringen sier at de ønsker å gjøre reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstida mer fleksibel, forstår Fagforbundet det slik at de ønsker at den enkelte ansatte selv skal kunne framforhandle turnusavtalen sin, dog innenfor lovens maksimumsgrense i dag, 10 timer i løpet av en dag og 54 timer i løpet av en uke. Venstre ønsker å liberalisere arbeidsmiljøloven ytterligere ved at arbeidstid skal avtales individuelt. Dette ønsker også Fremskrittspartiet. De har i sine partiprogrammer ikke sagt noe om maksimumsgrenser. Det er klart at alle partiene på borgerlig side ønsker endringer i loven, og endringer som innebærer en større individuell avtaleadgang. Det vil, etter det Fagforbundet kan se, kunne føre til store individuelle forskjeller på hvor lang arbeidsdag den enkelte har og hvor mange ubekvemme vakter den enkelte skal jobbe. Fagforbundet tror også at den lokale tillitsvalgte er mottakelig for press fra arbeidsgiver og medlemmer som ønsker å jobbe lange vakter. Aksepteres det, oppstår det i sin tur press på dem som ikke ønsker å stå på døgnet rundt. Det blir derfor viktig at Fagforbundet har et sterkt tillitsvalgtapparat som kan møte denne typen angrep fra arbeidsgiver. Siv Kjøllmoen, rådgiver i forhandlingsenheten Forsikring for student SPØRSMåL: Min sønn har flyttet på hybel for å studere. Er han dekket av min innboforsikring? J.E. SVAR: Ja, så lenge han ikke bytter adresse i folkeregisteret og studerer, gjelder LOfavør kollektiv hjemforsikring på hans hybel. Det er først når han melder flytting eller slutter å studere og ikke lenger bor hjemme at han trenger en egen forsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ¸ˇReise til begravelse SPØRSMåL: Fins det forsikring som dekker reiseutgifter ved begravelse i familien? H. SVAR: Nei, det er så vidt jeg vet ingen forsikring som dekker reiseutgifter i forbindelse med begravelser. Imidlertid er det en del forbund som har ordninger som gir en mindre utbetaling som økonomisk førstehjelp når LO-medlemmet eller ektefelle/samboer dør. Hvis du derimot er på ferie i utlandet og et nært familiemedlem dør her hjemme i Norge, dekker LOfavør reiseforsikring hjemreise i forbindelse med dette. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid ¸ˇFagbladet 11/2013 > 25 fbaargang2013 fbseksjonKIR