¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇHar arbeidsministeren i kikkerten Mette Asmyhr, forbereder seg nå til konkrete Nav-utspill fra arbeidsministeren. Før Robert Eriksson ble statsråd, foreslo han omfattende kutt. Øverst på lista over tiltak Eriksson ønsket å gjøre som leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite, var å kutte antallet kontorer og avvikle samarbeidet mellom stat og kommune.  Må endre lovverket  Statsråden kan ikke stenge den kommunale delen på Navkontorer uten å endre lovgivningen, sier Mette Asmyhr, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Buskerud. Hun legger til at lov om sosiale tjenester i Nav krever at økonomisk sosialhjelp tilbys i alle kommuner.  Det er oppholdskommunen som har ansvaret for personen som trenger tjenester i henhold til lov om sosiale tjenester i Nav, sier seksjonslederen. Asmyhr stiller spørsmål ved hvor godt Eriksson har satt seg inn i forskjellen mellom den statlige og kommunale delen av SPENT: Mette Asmyhr i Fagforbundet Buskerud lover å følge Navutspillene fra den nye arbeidsministeren tett. ¸ˇNav når han sier at han ønsker mer makt til lokalkontoret. Eriksson har blant annet uttalt at han vil tilbakeføre oppgaver og vedtaksmyndighet til lokalkontoret.  Den kommunale delen på et lokalt Nav-kontor har allerede vedtaksmyndighet. Et eventuelt forslag om å skille stat og kommune og kutte kontorer må uansett opp i Stortinget, sier hun. Faggruppa for Nav-ansatte og Fagforbundet vil følge nøye med på framtidige forslag om å endre Nav, lover Asmyhr.  Dette vil påvirke våre medlemmer som jobber i Nav, fortsetter Asmyhr, som selv mener det har gått for kort tid siden forrige store Nav-reform i 2009 til at det bør innføres nye, store endringer. Regjeringsplattformen På spørsmål om hvor mange og hvilke kontorer Arbeidsdepartementet planlegger å stenge, svarer statssekretær Kristian Dahlberg Hauge følgende i en e-post til Fagbladet:  I Sundvolden-plattformen har vi sagt at vi skal foreta en full gjennomgang av Nav, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Det arbeidet starter nå. Hvordan dette vil skje, må vi få komme tilbake til. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇNavs ansvarsområder PRISVINNER: Solveig Rødland, webredaktør i Akershus fylkeskommune. Pris til Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune fikk prisen for årets kommunale nettsted fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).  Vi er utrolig glad for utmerkelsen. Den gir oss heder for arbeidet vi har gjort og peker samtidig på utfordringer vi må jobbe videre med. Det gir inspirasjon til å utvikle nettstedet videre, sier webredaktør Solveig Rødland i Akershus fylkeskommune. Brukerorientering har stått sentralt, og de har jobbet for å få en enhetlig og oversiktlig introduksjon til de mange ansvarsområdene. NBM Kontorlandskap gir dårlig helse Arbeidstakere får dårligere helse av åpne kontorløsninger, viser svensk forskning. Likevel bygges nye kontorer som åpne landskap. Det er for dårlig kommunikasjon mellom dem som utvikler kontorer og dem som forsker på arbeidsmiljø, mener den svenske forskeren Susanna Toivanen. Selv om forskning viser tyde- lig at atskilte kontorer er mer effektivt og helsefremmende for arbeidstakerne, bygges likevel nye kontorer som åpne landskap. NBM ¸ˇ28 > Fagbladet 11/2013 Foto: Simen Aker Grimsrud Foto: Ole Jomar Moen, Difi fbaargang2013 fbseksjonKON