Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Overprøve valg av verneombud SPØRSMÅL: Kan arbeidsgiver overprøve valg av verneombud på en avdeling? Lederen i avdelingen kommer til meg som tillitsvalgt og mener at kandidaten til verneombud av ulike grunner ikke er skikket til å ta på seg vervet. Lederen har kunnskap om et forhold ved vedkommende som verken kollegene eller jeg skal vite om. Hvordan forholder jeg meg til dette? K.P. SVAR: Det er i utgangspunktet arbeidstakerne på stedet som fritt skal velge sitt verneombud hvis det ikke er rutiner for at klubben velger verneombud på årsmøtene. Ifølge reglene i forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, § 2.3, er det bare arbeidsgiver eller dennes representant som ikke er valgbar. Det er også enhver arbeidstakers plikt, jf. arbeidsmiljølovens § 2-3, å delta i det organiserte vernearbeidet. Alle skal delta, for eksempel ved å bli valgt til verneombud en eller annen gang i løpet av sitt arbeidsliv. De eneste kriteriene som er nevnt i forskriften, er at verneombudet «skal velges blant arbeidstakerne som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold». I tillegg bør verneombudet ha vært ansatt i minst to år i virksomheten (eller tilsvarende virksomhet). Har arbeidsgiveren ansatt arbeidstakeren, vil jeg tro at det er foretatt en totalvurdering som konkluderer med at vedkommende kan få jobb der. At denne medarbeideren så ikke kan gjøre sin plikt som arbeidstaker ved å stille seg til rådighet som verneombud, virker veldig søkt. Det er svært viktig at taushetsplikten ikke brytes av arbeidsgiver for å hindre et valg. Jeg legger også inn mulige momenter som at vedkommende for eksempel er En grunnleggende og kultur gir større trygghet for at det ukloke valget omsorgsfull kultur gir likevel ikke fører til vet bakgrunnen eller ikke, i forhold til tilrettelegging, opplæring og ikke minst veiledning og oppfølging. Det hender man foretar «ukloke» valg, og at utvalget ikke er all verden ved verneombudsvalget. En grunnleg gende og omsorgsfull større trygghet. tidligere psykiatrisk pasient, rusmisbruker eller kriminell, og har vært tatt inn i virksomheten på spesielle vilkår. Ja, vi skal inkludere alle, og de skal få en ny sjanse. Vi må, som følge av det, også ta en sjanse på å velge ansatte som har en broket fortid, og som vi slett ikke er sikker på om mestrer vervet hundre prosent. Det krever mer av oss andre, om vi katastrofe, verken for arbeidstakerne eller virksomheten. Vi ser hverandre og tar på alvor at vi alle har bagasje med oss som krever ulik oppmerksomhet og oppfølging. Jeg konkluderer med at svaret er nei; arbeidsgiveren kan ikke overprøve valget av verneombud ved å vise til taushetsbelagte opplysninger. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv «Senil-uka» SPØRSMÅL: Dette gjelder den såkalte «senil-uka», som trer i kraft det året vi fyller 60 år. Er det sånn at vi da bestemmer helt selv når vi vil bruke denne uka? Jeg vet vi kan «plukke dager», men gjelder dette også søndager og helligdager? SVAR: Formålet med lov om ferie (ferieloven) er å sikre at arbeidstakere årlig får ferietid og feriepenger. I ferielovens §6 andre avsnitt omtales den ekstra ferieuka du sikter til. Den sier at arbeidstaker over 60 år selv bestemmer tida for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstra ferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Forutsetning er at arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien. I ferielovens §5 reguleres feriefritidens lengde, og for arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal det gis ekstraferie på seks virkedager. Som virke dager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av ei uke. Herdis Schärer, rådgiver i forhandlingsenheten Fagbladet 1/2015 < 25 fbaargang2015 fbseksjonHEL