24 < Fagbladet 2/2015 BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke fi nner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgte. SPØRSMÅL: Jeg har jobbet i kommunen i 26 år, og har på det meste hatt 40 prosent stilling. Spørsmålet dreier seg om min siste jobb som hjemmehjelp. Jeg hadde en fast stilling med to timer pr. uke. Da min bruker fi kk slag og måtte på sykehjem, ble jeg fratatt lønna etter tre måneder. Jeg hørte ingenting fra omsorgssjefen, men da jeg selv tok kontakt og spurte etter et oppsigelsesbrev, fi kk jeg til svar at hun hadde tenkt å bruke meg som vikar når det var behov for det. Mitt spørsmål er om jeg bare kan sies opp, og så brukes som vikar når det passer, uten kontrakt eller fast lønn? Jeg er over 60 år, og da skal jeg vel ha seks måneders oppsigelsestid. G.J. SVAR: Ut fra det du skriver, er det mange spørsmål som dukker opp. Men til det du konkret spør om: Selv om du er ansatt i en lav deltidsstilling, er ansettelsen som et utgangspunkt fast, jf. arbeidsmiljøloven §149 (1). Da gjelder akkurat de samme reglene som oppsigelse fra et hvilket som helst annet, fast ansettelsesforhold. Det skal gjennomføres drøftinger med deg, og du skal motta en skriftlig oppsigelse som du har anledning til å bestride gjennom forhandlinger og eventuelt søksmål. Du har også – som du selv skriver – krav på en oppsigelsestid som i ditt tilfelle helt korrekt er seks måneder. Det følger videre av arbeidsmiljøloven §145 at du skal ha en skriftlig ansettelsesavtale. Dette gjelder for alle, uansett type ansettelse. Både vikarer og fast ansatte skal ha skriftlig ansettelsesavtale. Arbeidsgiver plikter å utarbeide denne så raskt som mulig. Du skriver ingenting om hvorvidt du i alle år har vært tilfreds med deltidsstillinger – så det er vanskelig for meg å mene noe om. Men det er altså slik at både arbeidsmiljøloven i §143 og tariffavtalen som gjelder for kommuner, gir rett til utvidelse av deltidsstilling når det oppstår ledighet. Mitt råd til deg er å kontakte tillitsvalgt og gjennom denne be om et møte. Husk at det gjelder noen frister, så du kan ikke vente altfor lenge. Kjetil Edvardsen, forbundsadvokat i Fagforbundet SPØRSMÅL: Jeg lurer på om min LOfavørforsikring dekker innbo i innredet garasjeloft (leilighet). H. H. SVAR: Kollektiv hjemforsikring gjelder på din bostedsadresse og dekker også innbo og løsøre i tilhørende bygninger til huset du bor i, som garasje og uteboder. Husk å sikre og låse dører og vinduer i både boder og bygninger. Dersom dette er en leilighet som leies ut, er du ikke dekket av den kollektive hjemforsikringen. Da trenger du en egen innboforsikring for de tingene du har i leiligheten. Samtidig trenger leietakeren en innboforsikring for sine eiendeler. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Anne-Gry Rønning-Aaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Kjetil Edvardsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Kan jeg bare sies opp og så brukes som vikar? Innbo i garasje fbaargang2015 fbseksjonHEL