28 < Fagbladet 2/201 5 HELSE OG SOSIAL Krisesentrene er blitt bedre, men tilbudet til menn, funksjonshemmede og voldsutsatte med rusog/ eller psykiske problemer er ikke godt nok, viser ny studie. Barn får bedre hjelp, brukerne er godt fornøyd med tilbudet, og krisesentrene har fått økt kompetanse, viser en ny rapport fra Nova. Men på noen områder oppfyller ikke kommunene lovens krav, sier Nova-forsker og prosjektleder Elisiv Bakketeig, som har evaluert hvor langt kommunene er kommet i å oppfylle krisesenterloven fra 2010. For dårlig tilbud – Kommunene har fremdeles en lang vei å gå. Lovens krav blir ikke oppfylt bare ved å fi nansiere et eksisterende krisesenter, understreker Bakketeig. Personer med tilleggsbelastninger som rus, funksjonsheming og psykiske lidelser har en forhøyet risiko for å oppleve vold i nære relasjoner. Disse gruppene får i liten grad et tilbud ved krisesentrene, og undersøkelsen viser at kommunene har lite oversikt over eller har utviklet tilbud for disse gruppene. En Nova-rapport fra 2014 dokumenterer store mangler i kommunenes tilbud til funksjonshemmede som er utsatt for vold. – Hvis du ikke kan få med deg informasjonen på krisesenterets nettside fordi den ikke er tilrettelagt for blinde, eller hvis du ikke kan bruke rullestol inne på krisesenteret fordi huset ikke er tilrettelagt, får du ikke et godt nok tilbud, og i verste fall kan dette hindre personer i å ta kontakt når de trenger hjelp, sier forsker Tonje Gundersen. – Trengs oppfølging – Dette viser hvor viktig det er at krisesentrene får ressurser til og pålegg om å tilrettelegge bedre, mener Bakketeig. – Byggene må legges til rette for rullestolbrukere der dette mangler, det må gis tilgang til tegnspråktolk, og de som trenger det, må få benytte seg av assistenter, presiserer Nova-forsker Elisiv Bakketeig. Tekst: SIdSel HJelMe IKKe alle FÅr HJelP: Krisesentrene har ikke godt nok tilbud til alle som trenger det, viser ny rapport. Omsorgssvikt til retten Omsorgssvikt, konkluderte Statens helsetilsyn etter å ha gransket dødsfallene til to eldre Oslo-kvinner som døde i 2010. 83 år gamle Jorunn Marie Bukkøy frøs i hjel utenfor boligen sin. Gunhild Bringaker, 92, ble funnet i leiligheten sin etter å ha ligget død i omtrent to uker. Bydel Gamle Oslo fi kk i 2012 et forelegg på en halv million kroner for ikke å ha gitt nødvendig helsehjelp. Kommunen nektet å vedta forelegget, og dermed gikk saken til retten. Saken kan få betydning for fl ere norske kommuner, sier fungere leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Kristin Høgdahl, til Aftenposten. Senteret la før jul fram en omfattende rapport om brudd på menneskerettighetene i norsk eldreomsorg. Rettssaken mot Oslo kommune var berammet i Oslo tingrett 2. februar, men ble utsatt på grunn av sykdom. Det er i skrivende stund ikke klart når saken kommer opp på nytt. SHJ Ladestasjon for fosterfamilier Fagforbundet arrangerer Ladestasjon for fosterfamilier på Ringsaker folkehøyskole i pinsen 2015, 23.–25. mai. Det vil være aktiviteter for hele familien med sirkusskole, bading og teater, og faglig påfyll og erfaringsutveksling for de voksne. Ladestasjonen skal være et møtested for fosterfamilier der de kan knytte nye vennskap og oppleve mestring og trivsel. Dette er første gang Fagforbundet arrangerer Ladestasjon, og det er plass til ca. 15 familier. I dag er rundt 100 fosterfamilier organisert i Fagforbundet, så her er det «først til mølla»-prinsippet som gjelder. Påmelding på: https://kurs.fagforbundet. no/?5123 SHJ Ikke alle voldsutsatte får hjelp BRUK AV KRISESENTRE • 1915 kvinner, 111 menn og 1746 barn overnattet på de 46 krisesentrene som fantes i Norge i 2013. • Gjennomsnittlig botid på sentrene var 35 døgn. • 2055 kvinner og 247 menn er registrert som brukere av dag tilbud på krisesentrene. Kilde: Sentio colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonHEL