30 < Fagbladet 2/2015 De fi re Jær-kommunene Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal med til sammen 117.000 innbyggere har et tilbud til de pasientene som har en kjent diagnose, som krever øyeblikkelig hjelp og som de vet hvordan de skal behandle. Det er i forbindelse med samhandlingsreformen at kommunene pålegges å gi et slikt døgntilbud. Dette skal bidra til mindre press på sykehusene og gi tilbud om behandling nærmere der pasienten bor. – Det er fastleger og legevaktleger som legger inn pasienter på avdelingen. En av de største utfordringene har vært å få legene til å endre sine vaner, og benytte vår avdeling til de pasientene som er tiltenkt å være her. Det er krevende å bygge et helt nytt nivå i Helse-Norge, sier Elbjørg Audenby Myrene. Hun er seksjonsleder for Jæren øyeblikkelig hjelp, som har en stab på 27 fast ansatte fordelt på 17 årsverk. Tomme senger i perioder Myrene og den fast ansatte legen har brukt mye tid på å reise rundt og informere fastleger og andre berørte instanser. Hun har stor tro på tilbudet, men innser at de ikke er i land med informasjonen ennå. Trolig må de bruke mange runder, særlig med legene som tross alt henviser. Utfordringen er å fylle sengene. Uka før Fagbladet var på besøk, var belegget 85 prosent, det er seksjonslederen godt fornøyd med. Men uka etter var belegget nede i 40 prosent. Hun peker på at det alltid vil være variasjoner i belegget på en avdeling som har en øyeblikkelig hjelpfunksjon. Sammenliknet med tilsvarende tilbud greier de seg godt. Myrene forteller at noen steder er beleggstallet helt nede i 20–30 prosent. Høyt kvalifi sert personell Myrene tror en årsak til at Jæren har godt belegg, er at de har prioritert å ha en lege på heltid, og de har utelukkende ansatt sykepleiere. Mange søkte på stillingene, så de kunne velge sykepleiere med lang erfaring, mange også med videreutdanning. – Dette er helt bevisst. Vi ønsker å legge den faglige lista høyt. Noen ganger må vi håndtere folk med uavklarte sykdommer. Vi er opptatt av at pasienter og pårørende skal oppleve tilbudet som trygt og forsvarlig, og vi jobber hardt for å unngå å gjøre feil, sier seksjonslederen. De fl este pårørende og pasienter har gitt uttrykk for at de har følt seg godt ivaretatt på avdelingen. – De er våre beste ambassadører, sier Myrene. Ingen dager er like Astrid Tegle Sande og Oddleiv Harbakk er sykepleiere, begge med erfaring fra sykehus. De tror dette er et veldig godt tilbud for de rette pasientene. KORTTIDSOPPHOLD: Pasientene skal være innlagt maks tre døgn, sier Elbjørg Audenby Myrene. HELE LANDET Øyeblikkelig hjelp over Fra neste år må alle kommuner tilby øyeblikkelig hjelp som et døgntilbud til alle med avklarte lidelser og kjent behandling. Fire kommuner på Jæren har tjuvstartet, og har nå mer enn ett års erfaring med 12 sengeplasser. Tekst og foto: BENTE BOLSTAD fbaargang2015 fbseksjonHEL