Raymond Turøy SEKSJONSLEDER Vi trenger tusenvis av helsefagarbeidere i årene om kommer. Likevel er det eksempler på at yrkesgruppen bevisst stenges ute fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Flere kommuner varsler at de ikke vil rekruttere ansatte fra videregående skoler. De vil heller prioritere høgskoleutdannede sykepleiere når de lyser ut ledige stillinger. Medlemmer på sykehus rapporterer dessuten om at det er helsefagarbeiderne som er de første som må gå ved nedbemanning og omgjøring av stillinger. Vi trenger helsefagarbeiderne! Hvis vi ikke utdanner langt fl ere enn i dag, kan vi mangle nærmere 60.000 helsefagarbeidere om 20 år, melder Statistisk sentralbyrå. Det blir mildt sagt en vanskelig oppgave å rekruttere ungdom til et yrke som arbeidslivet sier nei takk til. Noen fylkeskommuner frykter at de må legge ned skoleklasser siden det ikke er nok lærlingplasser å oppdrive. Jeg mistenker at arbeidsgiverne ikke sitter på nok informasjon om de mulighetene de har. Fagforbundet skal være pådriver og påminner om at helsefagarbeideren er helt nødvendig for at helsevesenet skal fungere. Vi må blant annet få en langt smartere oppgavefordeling mellom yrkesgruppene. Det er en grov misforståelse å komme nye kompetansekrav i møte med å kvitte oss med en yrkesgruppe. Det er langt klokere å sørge for at de som allerede er på arbeidsplassen, videreutdanner seg til å takle de nye utfordringene. Det frigjør tid for leger og sykepleiere. Stavanger sykehus har 55 håpefulle helsefagarbeidere i lære. De som fullfører, blir tilbudt en 100 prosent stilling. Det er å ta de unge på alvor – og vise dem at de betyr noe i Helse-Norge. Største yrkesgrupper i SHS Seksjon helse og sosial er den absolutt største seksjonen i Fagforbundet, med sine 110.730 medlemmer. Disse fordeler seg på 128 ulike yrker, og de største gruppene er: • Helsefagarbeider, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere 55.548 • Assistent helse og sosial 22.650 • Miljøterapeut/miljøarbeider 6736 Husk å melde endringer til din lokale tillitsvalgte når du bytter arbeidsplass. SHJ Det blir mildt sagt en vanskelig oppgave å rekruttere ungdom til et yrke som arbeidslivet sier nei takk til. 42 < Fagbladet 2/2015 Vi skal kjempe for helsefagarbeideren Diskriminerende å kreve norskkurs? I Oslo har 40 prosent av de sykehjemsansatte fremmedspråklig bakgrunn. En rapport fra 2010 viste at 31 prosent av dem som deltok i kartleggingen i Sykehjemsetaten, hadde ingen, eller en begrenset evne til å føre en samtale på norsk. Oslo kommune satte i gang omfattende norskkurs for sine ansatte. Det falt ikke i god jord hos alle. – Likestilings- og diskrimineringsombudet (LDO) fi kk fl ere klager fra ansatte som opplevde seg krenket fordi det er stilt språkkrav som de ikke kjenner seg igjen i, sier råd - giver i LDO Åsulv Solstad til NRK. Han mener kommunen ikke har vært fl ink nok til å vurdere norskkunnskapene for fl ere som ble sendt på kurs. Direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann sier til NRK at det ble gjort en ordentlig kartlegging av den enkelte. – Hvis vi ikke skal ha hand lingsrom til å pålegge at ansatte skal ha et språklig nivå, så er det en betydelig utfordring for oss, sier han. HJ Lær mer om legemiddelhåndtering E-lærlingsprogrammet om Legemiddelhåndtering er nå kommet i en oppdatert og bedre versjon som skal fungere på alle plattformer. Du kan ta i bruk programmet ved å gå inn på legemiddelhaandtering.no. Programmet er gratis, men du må registrere deg for å bruke det. Tidligere brukere må registrere seg på nytt for å kunne ta i bruk den nye løsningen. SHJ Tid for seksjonskonferanser I alle fylker vil seksjonskonferansene gå av stabelen i løpet av mars og april. Seksjonskonferansene arrangeres annet hvert år, og foruten valg av styre i seksjonen, blir det diskusjoner om nye yrkesfaglige og yrkespolitiske utfordringer innenfor helse- og sosialområdet. Alle fylker får besøk av representanter fra det nasjonale seksjonsstyret som vil legge fram Fagforbundets prioriterte tiltak i strategiplanen og om særlige satsingsområder i Seksjon helse og sosial. SHJ fbaargang2015 fbseksjonHEL