16 < Fagbladet 2/2015 En samlet fagbevegelse sto bak en kraftfull markering 28. januar mot regjeringens forslag til å endre bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Samtidig pågår en kampanje rundt om i fylker og kommuner om å begrense skadevirkningene hvis forslaget skulle bli vedtatt i Stortinget. Vil bruke dagens regler Før jul vedtok fylkestinget i Troms og kommunestyrene i Odda, Voss og Vefsn uttalelser om ikke å bruke utvidet adgang til midlertidige ansettelser, selv om dette skulle bli vedtatt slik regjeringen har åpnet for i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Det samme har bydel Gamle Oslo gjort. Etter jul har både Trondheim kommune og fylkestinget i Sør-Trøndelag fattet samme vedtak. I Vestfold fikk fylkestinget en interpellasjon om midlertidige ansettelser til behandling på sitt møte 17. februar. Ordlyden i vedtakene er ikke den samme, men hovedinnholdet er at kommunene eller fylkene som arbeidsgivere vil følge dagens § 14-9 uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser. – Må benytte muligheten Det var partiet Rødt som lanserte dette som en kampanje i midten av desember i fjor, og partileder Bjørnar Moxnes ser gjerne at andre partier henger seg på og får sine representanter til å fremme liknende interpellasjoner eller forslag til forpliktende uttalelser de stedene hvor Rødt ikke er representert. – Dette ser ut til å ta av på den måten vi håpet på, sier Moxnes. – Regjeringens forslag om å endre hovedreglene om at midlertidige ansettelser ikke skal skje i bedriftenes ordinære virksomhet, er et angrep på selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv, selve grunnlaget for trygghet, verdighet og valgfrihet. Men selv om dette skulle bli vedtatt av det borgerlige flertallet på Stortinget, betyr ikke det at offentlige og private arbeidsgivere må endre sin ansettelsespolitikk. De private kan vi ikke gjøre noe med, men både kommuner og fylker er store arbeidsgivere, og der har lokaldemokratiet mulighet til å sette regjeringens foreslåtte svekkelser av arbeidsmiljøloven ut av spill, i alle fall for offentlig ansatte, sier Moxnes. Rødt-lederen mener det er viktig å benytte seg av den muligheten. – Dette vil både begrense skadevirkningene av angrepet mot arbeidsmiljøloven, og samtidig være en kraftfull markering av hva grasrota mener om regjeringens arbeidslivspolitikk. Ordførere blokkerte Noen steder er forslagene reist som interpellasjoner, andre steder fremmet som uttalelser eller verbalforslag i forbindelse med budsjettene. I to kommuner, så langt Fagbladet kjenner til, har ordføreren nektet kommunestyret å votere over interpellasjonene. Det skjedde i Moss og i Vågan i Nordland, der høyreordfører Eivind Holst sa at rådmannen hadde forhørt seg med en jurist hos fylkesmannen og fått tilbakemelding om at et slikt vedtak ville være ulovlig. Dette stilte enkelte representanter seg tvilende til, og Holger Pedersen (Ap) syntes det var merkelig at ordføreren ikke ønsket å teste ut hva kommunestyret mente om saken. Aksjonerer mot midlertidige stillinger Flere fylker og kommuner forplikter seg til å følge dagens bestemmelser i arbeidsTekst: PER FLAKSTAD miljøloven om midlertidige ansettelser. fbaargang2015 fbseksjonKIR