28 < Fagbladet 2/2015 kirke, kultur og oppvekst Fikk pris for aktivitet og engasjement Mobbing også i barnehagen Buss og bibliotek sammen om e-bøker PRISUTDELING: Fra v. Mariann Schjeide i Norsk Bibliotekforening, jurymedlem Vidar Kvalshaug, kultursjef Jan Olav Szontheimer, biblioteksjef Evy Sisilie Bergum, og jurymedlemmene Bård Vegar Solhjell og Aud Søyland Kristensen. 67 prosent av de ansatte sier at det forekommer mobbing i barnehagen de jobber i, og 34 prosent av barnehageforeldrene sier at barna deres har vært innblandet i mobbeepisoder, ifølge prosjektet «Hele barnet, hele løpet» . Prosjektet har til hensikt å sette søkelys på voksne og deres ansvar når mobbing forekommer, og blir ledet av Marianne Godtfredsen ved oppvekstkontoret i Kristiansand kommune. PF Fylkesbiblioteket og Hedmark Trafikk har startet en informasjonskampanje om utlån av e-bøker for å få flere til å laste ned og lese bøker på bussen. Det er trådløst nett på bussen, og ved hjelp av appen «ebokbib» kan du laste ned en bok på nettbrett eller telefonen, og da har du den i 22 dager. Når den først er lastet ned, trenger du ikke nettilgang for å lese. Per i dag fins det ca. 850 titler å velge mellom, og det blir stadig kjøpt inn flere. PF Molde bibliotek fikk den høythengende prisen «Årets bibliotek 2014», som deles ut av Norsk bibliotekforening. – Det viser at det nytter å gjøre noe utover det hverdagslige. Det å få godord og en nominasjon er inspirerende for oss, for kommunen og for de andre institusjonene i kulturbygget Plassen. Det var modig gjort å satse på dette kulturhuset. Nå får vi igjen for det, sier biblioteksjef Evy Sisilie Bergum. Samarbeid Molde ble spesielt trukket fram for sitt samarbeid med andre og evne til nyskapning. Juryen skriver i sin begrunnelse at selv i ei tid med mye offentlig armod, viser biblioteket hva som er mulig å få til med samlokalisering og nye tanker. De flotte lokalene har ingenting å si mot den aktiviteten og engasjementet som vises av de ansatte. Ringvirkninger Biblioteket har klart å åpne for en helt ny virkelighet i praktbygget på Plassen i Molde. Samarbeidet med de andre institusjonene i bygget er tett, og særlig har samarbeidet med Bjørnson-festivalen skapt positive ringvirkninger for begge parter. Arrangementene er godt besøkt, og særlig er konseptet «Pop Vit», populærvitenskaplige foredrag som et gratis tilbud til alle, en inspirasjon for bibliotek over hele landet, mener juryen. Allsidig tilbud Biblioteket er tilgjengelig og i stadig utvikling. Det har tilbud til alle – med både stille lesesalplasser og en kafé der småbarnsforeldre kan sette seg ned. Ikke minst er det en ressurs for andre bibliotek i regionen, heter det i begrunnelsen. Molde var ett av tre nominerte til prisen. De to andre var Sølvberget bibliotek og Spangreid skolebibliotek. Tekst: Per Flakstad Foto: Kristin Storrusten/Norsk Bibliotekforening Fullstendig utgave av DDC 23 (Dewey Decimal Classification) skal oversettes til norsk av Nasjonalbiblioteket. Etter planen skal den bli ferdig i løpet av første halvår i år. Norsk webDewey blir kun tilgjengelig på nett. Den skal gi ny funksjonalitet både for dem som klassifiserer og for brukere. Eksempler på dette er muligheten til å lagre sammensatte numre, bedre utnyttelse av all informasjonen som gjemmer seg i et deweynummer, og parallell søking på flere språk. PF WebDewey på norsk i løpet av året fbaargang2015 fbseksjonKIR