Fagbladet 2/2015 < 35 R egjeringen Solberg sa allerede i sin politiske plattform at den ønsket å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Nå blir dette fulgt opp av Kunnskapsdepartementet som foreslår å endre barnehageloven slik at Fylkesmannen skal få myndighet til å føre tilsyn med barnehager og barnehageeiere. I høringsnotatet skriver departementet at kommunene er godkjennings- og tilsynsmyndighet for private barnehager, samtidig som de selv eier barnehager. Ved å gi fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn, opprettes dermed et uavhengig tilsynsorgan. Kommunalt ansvar Fagforbundet ønsker ikke et eget barnehagetilsyn. I stedet mener forbundet at kommunene skal ha dette ansvaret, og at Fylkesmannens oppgave er å passe på at kommunene utfører oppgaven sin som barnehagemyndighet slik den er pålagt etter barnehageloven. «Endringene som er foreslått i denne høringen, bør ses i sammenheng med andre paragrafer i barnehageloven som også trenger endringer,» skriver forbundet i sitt høringssvar. I 2012 kom utredningen «Til barnas beste» fra utvalget som ble ledet av Kjell Erik Øie. Utvalget konkluderte med at barnehagesektoren hadde gjennomgått store forandringer, og at kommunene hadde stor variasjon i tilbudet. Derfor endte utvalget med å utarbeide et fullstendig forslag til ny barnehagelov. – Vi hadde forventet å få et lovforslag basert på Øieutvalgets innstilling på høring denne gangen. Vi mener det trengs en gjennomgang av hele loven for å styrke kvaliteten i barnehagene, ikke bare endringer av enkelte paragrafer, sier Mette Henriksen Aas, som er politisk leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Bruk personalets kompetanse Kunnskapsdepartementet foreslår også å flytte dokumentasjonen av barnehagenes pedagogiske tilbud ut av rammeplanen og til innholdsbestemmelsen i barnehagelovens paragraf to. – Vi tror ikke dette vil styrke barnehagenes innhold, og mener dokumentasjonen hører hjemme i rammeplanen, sier Henriksen Aas. – Kvaliteten i barnehagen styrkes først og fremst gjennom å bruke den kompetansen som fins blant personalet til vurderings- og dokumentasjonsarbeidet. Det er også utviklet et fagskoletilbud innenfor oppvekst, og vi forventer at kunnskapen til dem som utdannes her, blir anerkjent og fulgt opp via lovendringene, fortsetter hun. – For oss er det dessuten viktig å påpeke at arbeidet med dokumentasjon og vurdering må ses i sammenheng med grunnbemanningen. Derfor støtter vi Øie-utvalgets forslag om at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en god pedagogisk virksomhet, sier Mette Henriksen Aas. Tekst: PER FLAKSTAD ANSATTES KUNNSKAP: Fagforbundet mener kvaliteten i barnehagene først og fremst styrkes ved å bruke den kompetansen som fins blant de ansatte til å utføre vurderingsog dokumentasjonsarbeidet. Kunnskapsdepartementet ønsker at Fylkesmannen får mulighet til å føre tilsyn med barnehagene. Fagforbundet er ikke enig. Fagforbundet er skeptisk til endringer i barnehageloven Illustrasjonsfoto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonKIR