Fagbladet 2/2015 < 37 beidernes rolle. Det er bred enighet om at så vel personalets sammensetning som organiseringen av arbeidet er viktige elementer i vurderingen av både strukturog prosesskvalitet i barnehagene. I dag er det ikke noe formelt krav om at barneog ungdomsarbeidere skal inngå i bemanningen i en barnehage, men i forbindelse med utredningen av ny barnehagelov, foreslo Øie-utvalget å lovfeste krav om at 25 prosent av grunnbemanningen skal være barne- og ungdomsarbeidere (NOU 2012:1). Statistikken viser at det har vært en økning i andelen barne- og ungdomsarbeidere de siste årene, men at det er betydelige forskjeller mellom barnehagene. Eksempelvis er fagarbeiderandelen langt høyere i de offentlige enn i de private barnehagene. Forslag til nye bemanningsnormer i barnehagene og en økende andel barne- og ungdomsarbeidere blant de barnehageansatte kan skape nye diskusjoner om ulike yrkesgruppers bidrag til økt kvalitet i barnehagen og om hva som er en god arbeidsorganisering, gitt målet om økt kvalitet. Fafos gjennomgang av forskningslitteraturen tyder på at barne- og ungdomsarbeiderne de siste årene er viet større oppmerksomhet i disse diskusjonene. Fremdeles er kunnskapen likevel svært begrenset når det gjelder hvilken rolle barne- og ungdomsarbeiderne faktisk spiller i arbeidshverdagen i barnehagen og i hvilken grad fagarbeidernes kompetanse kan bidra til å realisere målene om økt kvalitet. Om forskningen om barne- og ungdomsarbeiderne er begrenset innenfor barnehagesektoren, er den så å si ikke-eksisterende når det gjelder andre arbeidsområder, som skole, skolefritidsordning og i ungdomsarbeid mer generelt. På disse områdene er det derfor et stort behov for mer kunnskap om barne- og ungdomsarbeidernes arbeidssituasjon, hvordan fagkompetansen blir tatt i bruk og hvilke konsekvenser dette får. Foto: colourbox fbaargang2015 fbseksjonKIR