METTE HENRIKSEN AAS SEKSJONSLEDER Plakater på bussene i stiller spørsmålet Ringrev, men ikke fagbrev? Det er en påminnelse om at det kan være nyttig å formalisere kompetansen – i et arbeidsliv med økende krav til utdanning. Derimot er det lite framtidsretta når regjeringa fra 1. januar valgte å skru opp prisene på å avlegge eksamen som privatist. Før nyttår kostet det 460 kroner å avlegge privatisteksamen i et fag man aldri har blitt undervist i. Nå er prisen 1000 kroner. For å ta opp et fag eller en tidligere privatisteksamen, har prisen økt fra 890 kroner til 2000 kroner – en økning på godt over 140 prosent. Dette vil ramme unødig hardt. Privatisteksamen er en viktig mulighet for dem som ikke var så motiverte på videregående, eller for alle ringrevene som ønsker å formalisere det de kan gjennom å ta fagbrev. Så kommer altså regjeringa med et slag i ansiktet for alle som ønsker å ta eksamen som privatist. «Jeg tror at hvis folk virkelig vil ta eksamen, så klarer de også å betale dette. Det gjør kanskje også at folk er mer på farten for å klare det fordi det svir mer i pengepungen,» sa en Høyrepolitiker i Rogaland for å forsvare økningen. Utsagnet overrasker meg ikke, men for mange er det snakk om mer enn småpenger. Hvis en tar opp fl ere fag for å få studiekompetanse, vil det fort koste 5-6000 kroner. Med dyrere eksamener vil lommeboka spille en rolle for hvem som har mulighet til å bytte eller bygge seg en utdanningsvei. Konsekvensene kan bli langt mer alvorlig og langsiktig. Og hvordan kan dette forklares ut fra kunnskapsløftet og livslang læring? Nei, kunnskapsminister Røe Isaksen, dette er et trist signal å sende ut til dem som jobber hardt for å nå målet sitt i en verden som blir stadig mer opptatt av utdanning. Alle skal ha samme mulighet til ut dannelse uansett økonomi. Yrkeskonkurranser inn på skolene Worldskills Norway, som står bak norske og internasjonale mesterskap i yrkesfag, ønsker at de videregående skolene skal bruke skolekonkurransene som en metode for yrkesfagene, og mener det vil fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge, både kvalitetsmessig og statusmessig. Konkurranser øker motivasjonen hos de unge, samtidig som det gir økt læring. Dette er tilbakemeldinger som de unge selv gir i forbindelse med yrkeskonkurranser, ifølge Worldskills Norway. I Finland har de i mange år arrangert skolekonkurranser, både på ungdomsskoletrinnet og i videregående. De hevder at skolekonkurransene har vært med på å øke motivasjonen og kvaliteten i skolen. Fire fylker er med i «Prosjekt skolekonkurranser» her i landet: Nordland, Oppland, Akershus og Oslo. Fagforbundet er med som bransjerepresentant for Barne- og ungdomsarbeider- Med dyrere eksamener vil faget. PF lommeboka spille en rolle for hvem som har mulighet til å bytte eller bygge seg en utdanningsvei. 38 < Fagbladet 2/2015 Fagbrev dyrt for ringrev BUA-prosjektet i gang Like før jul fant det første fokusgruppemøtet sted i Fagforbundets prosjekt for å synliggjøre og dokumentere barne- og ungdomsarbeiderfaget. Møtet ble blant annet brukt til å gjennomgå noe av den dokumentasjonen som allerede fi ns og til å utveksle erfaringer. En oppfølging av møtet blir å velge ut noen kommuner som prioriterer arbeidet med fagog yrkesopplæring og hvor samarbeidet mellom representantene for arbeidsgiver og arbeidstaker fungerer godt. Et av målene med prosjektet er å skape fl ere læreplasser og bidra til at Fagforbundets medlemmer blir valgt når det i år skal velges nye medl emmer til prøvenemnder i fylkene. PF Seksjonsstyret og faggruppene møttes Midt i januar var alle faggruppene i seksjonen invitert til et møte sammen med styret i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Det ble en god diskusjon om hvordan organisasjonen fungerer i de ulike tariffområdene. Seksjonene har sju faggrupper: kultur, bibliotek, ungdom, kirke og gravferd, barnehage, SFO/grunnskole og ungdomsskole/ videregående skole. Alle gruppene presenterte sine hovedutfordringer innenfor sine yrkesområder, og de diskuterte hvordan de kan bidra under høstens valgkamp. Integreringskonferansen som SKKO skal arrangere sammen med Seksjon helse og sosial, ble også diskutert. PF colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonKIR