Fagbladet 2/2015 < 29 Fikk pris for aktivitet og engasjement Molde bibliotek fi kk den høythengende prisen «Årets bibliotek 2014» som deles ut av Norsk bibliotekforening. – Jeg ble utrolig glad og stolt. Vi blir lagt merke til. Og det er jo nettopp det vi ønsker; å være synlige, sa biblioteksjef Evy Sisilie Bergum da biblioteket ble nominert til prisen. – Det å få godord og en nominasjon er inspirerende for oss, for kommunen og for de andre institusjonene i kulturbygget Plassen. Det var modig gjort å satse på dette kulturhuset. Nå får vi igjen for det, la hun til. Juryen skriver i sin begrunnelse at selv i ei tid med mye offentlig armod viser biblioteket hva som er mulig å få til med samlokalisering og nye tanker. De fl otte lokalene har ingenting å si mot den aktiviteten og engasjementet som vises av de ansatte. Biblioteket har klart å åpne for en helt ny virkelighet i praktbygget på Plassen i Molde. Samarbeidet med de andre institusjonene i bygget er tett, og særlig har samarbeidet med Bjørnson-festivalen skapt positive ringvirkninger for begge parter. Tekst: PER FLAKSTAD Kommunale bygg ute av kontroll En undersøkelse fra Difi gir et elendig bilde av kommunenes forvaltning av bygg og anlegg. Norsk kommunalteknisk forening og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi ) har gjennomført en undersøkelse om forvaltning og anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom i kommunene. Resultatene er lite oppløftende. – Undersøkelsen avdekker manglende planlegging, verktøy og metoder for å gjennomføre anskaffelser på en profesjonell måte. Dette er foruroligende for kommuneøkonomien, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi . Uten vedlikeholdsplaner Difi fi kk svar fra 81 kommuner, det vil si en svarprosent på 18. Respondentene var hovedsakelig prosjektledere, eiendomsforvaltere, eiendomssjefer, tekniske sjefer, utbyggings - sjefer og ledere av drifts- og vedlikeholdsavdelinger. En tredel av respondentene svarer at kommunen deres mangler oversikt over tilstanden for sine bygg og eiendommer. Færre enn halvparten hadde en ved likeholdsplan, og kun en av fi re kommuner har maler og verktøy for oppfølging av kontrakter i teknisk sektor, ifølge svarene fra kommunene. Misnøye i små kommuner Det er betydelig fl ere som er misfornøyd med forvaltning og anskaffelser av eiendommer i små kommuner. Nær halvparten av disse svarer at det ikke fi ns noen form for vedlikeholdsplan. Tilsvarende i store kommuner er 23 prosent. Hva gjelder tilfredsstillende kompetanse for anskaffelser, så er kun en av fem godt fornøyd i småkommuner, mens 40 prosent er godt fornøyd i store kommuner. Tekst: OLA TØMMERÅS FORFALLER: Mange kommuner sliter med bygningsforfall, fl ere kommuner mangler vedlikeholdsplaner. Illustrasjonsfoto: Eivind Senneset Stort etterslep • Norske kommuner og fylkeskommuner eier ca. 30.000 bygninger, på til sammen mer enn 32 millioner kvadratmeter. • Prisen for å bygge disse eiendommene (gjenskaffelsesverdien) er anslått til ca. 1000 milliarder kroner. • Det samlede etterslepet på vedlikehold er anslått til 142 milliarder kroner. Kilde: PwC, Multiconsult PRISUTDELING: Fra v. Mariann Schjeide i Norsk Bibliotekforening, jurymedlem Vidar Kvalshaug, kultursjef Jan Olav Szontheimer, biblioteksjef Evy Sisilie Bergum, og jurymedlemmene Bård Vegar Solhjell og Aud Søyland Kristensen. Foto: Kristin Storrusten/Norsk Bibliotekforening – Arkiver kan gå tapt Håndtering av kommunens dokumentasjon må være en integrert del av kommunereformen, skriver riksarkivar Inga Bolstad i en kronikk i Kommunal Rapport. Gode kommunale arkiver er en forutsetning for at kommunen skal kunne utføre sine lovpålagte oppgaver. Når vi nå står foran en kommunereform, må løsninger for bevaring av de digitale arkivene være på plass før kommunegrensene endres, skriver Bolstad i kronikken som kan leses på kommunalrapport. no. NBM fbaargang2015 fbseksjonKON