Fagbladet 2/2015 < 7 Foto: Rebecca Ravneberg Medlemmene vant, men saken ankes Fem ansatte, som Oslo kommune nektet å ta med seg da kommunen overtok driften av et hybelhus, vant i oktober i fjor jobbene sine tilbake i lagmannsretten. Men Oslo anket, og saken går helt til Høyesterett. – Når Høyesteretts ankeutvalg nå har tillatt at Oslo kommunes anke fremmes, betyr det at de mener den har noe prinsipielt ved seg, sier forbundsadvokat i Fagforbundet, Kjetil Edvardsen. PF Færre røykere Å røyke hver dag blir stadig mindre vanlig. I 2014 røykte 13 prosent daglig. Da målingene startet i 1973, var andelen dagligrøykere hele 42 prosent. Nedgangen var lenge kraftigst blant menn, men de siste 15 årene har også fl ere og fl ere kvinner stumpet røyken, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nå har myndighetene sendt ut et forslag om å innføre reklamefrie røykog snuspakker på høring. Målet er enda færre røykere. var medlemmer i Fagforbundet 2. februar. Det er 7471 fl ere enn på samme tid i fjor. 343.151 Skålte for pensjonsseier HÅPEFULLE: Alt tyder på at Anne Karin Nilsen og Katrin Rones slipper å jobbe fem år ekstra før de kan gå av med pensjon. Hjelpepleierne Karin Rones og Anne Karin Nilsen skulle gå av med pensjon som 62-åringer, men fi kk sjokkbeskjed da sykehjemmet ble konkurranseutsatt. Så snudde Oslo kommune. Anne Karin Nilsen fylte 62 år i oktober og Kari Rones i desember. Men alle planer om en verdig avgang ble kullkastet da Rødtvet sykehjem ble konkurranseutsatt 1. september. Da kom beskjeden om at de ikke kan gå av med pensjon før de fyller 67 år, med vesentlig svekkede pensjonsbetingelser. – Det var et sjokk for meg å få vite at Attendos overtakelse stoppet pensjonsplanene mine. Mannen min gikk jo av nå, vi skulle ha tid sammen, sier Nilsen til LO-Aktuelt. – 85-årsregelen gjelder Etter fl ere oppslag i LO-aktuelt og Frifagbevegelse, snudde byråd Erik Lae Solberg. Han innrømmer at det virker urimelig at de to ikke kunne gå av med AFP fra Oslo kommune. De hadde kun måneder igjen til de fylte 62 år da Attendo overtok. – Den såkalte 85-årsregelen gjelder for en rekke medarbeidere, blant annet hjelpepleiere, sa han. Regelen innebærer at medarbeidere, der summen av ansiennitet og alder overstiger 85, kan gå av ved fylte 62 år. I tillegg har de som har vært ansatt i Oslo kommune i minst 12 måneder de siste to årene fortrinnsrett til stilling i Oslo kommune. Dette gjelder i to år etter at virksomheten de jobber i ble overdratt til andre. Forventer løsning for alle over 55 – Dette må betraktes som en full seier for de to, sier Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, som nå venter på å se hvordan kommunen i praksis vil løse dette. Han forventer at Oslo kommune må fi nne en løsning for alle over 55 år som blir konkurranseutsatt. Finansbyråd Eirik Lae Solberg vil ikke gå like langt. Han understreker rimeligheten i at medarbeidere som har svært kort tid igjen til 62 år når arbeidsplassen blir konkurranseutsatt, må kunne gå av med tidligpensjon fra Oslo kommune, men at kommunen må se på hvert enkelt tilfelle. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN Foto: Tri Nguyen Dinh fbaargang2015 fbseksjonSAM