Fagbladet 2/2015 < 15 1400 EKSTRATIMER: Sammen med hovedtillitsvalgt Pål Hauge Christiansen har Piman Rashed Goma gått gjennom timelister og lønns slipper. Nå krever hun større stilling. Siv Karin Kjøllmoen i Fagforbundets forhandlingsenhet tror at over 80 prosent av dem som jobber deltid i pleie- og omsorgssektoren i kommunene, jobber ekstravakter. – De fl este av disse kan i teorien kreve større stilling, sier hun. Flere må få større stilling Roger Heimli i Fagforbundets ledelse mener det er ekstremt viktig at de mange deltidsansatte som jobber mye ekstra, krever større stilling. – Om deltidsansatte ikke bruker denne muligheten, kan det gi argumenter til dem som ikke vil ha denne regelen, sier Heimli. Fagforbundet mener regelen er et viktig ledd i kampen for å få fl ere over i heltidsstillinger. I helse- og omsorgssektoren i kommunene jobber sju av ti deltid. De aller fl este er kvinner. – Hvilken effekt regner du med at regelendringen vil få? – Flere vil få større stilling, men det avhenger av at de som har rett til det, krever det, sier Heimli. Kan risikere fl ere helgevakter Regelen kan ha en bakside hvis du har jobbet mange ugunstige vakter. – Hvis mange av ekstratimene du har jobbet, er helgevakter, kan arbeidsgiver i praksis si at du må jobbe oftere helg for å få en større fast stilling, sier advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet. Har ekstraarbeidet foregått på en annen avdeling eller et annet arbeidssted enn den du jobber på til daglig, kan arbeidsgiver kreve at du må jobbe begge steder for å få større stillingsprosent, ifølge advokaten. – Loven avklarer ikke om du må jobbe slik resten av arbeidslivet, eller om du kommer inn i en mer normal turnus etter hvert, sier Edvardsen. Loven kan tolkes forskjellig Han mener lovendringen som trådte i kraft i fjor, har en god intensjon, men at den åpner for ulike tolkninger: – Hva vil det si at du har jobbet «jevnlig»? Jeg er skeptisk til regler med for mange tolkningsmuligheter. Tillitsvalgte må bruke denne regelen, og jeg er spent på hvilke erfaringer vi får, sier Edvardsen. At deltidsansatte kan kreve større stilling, er ikke noe nytt. Deltidsansatte har i arbeidsmiljøloven fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling. – Hvorfor var det viktig for Fagforbundet å få på plass enda en regel? – Den gamle regelen garanterte ikke at du fi kk den stillingsprosenten du faktisk har arbeidet. Det gjør den nye, sier Heimli. – Har dere vært fl inke nok til å bruke mulighetene som lå i arbeidsmiljøloven tidligere? – Regelen er blitt brukt, men det har vært vanskelig å få full uttelling for det de deltidsansatte faktisk har arbeidet. Det er de garantert i den nye paragrafen, mener Heimli. – Vi kunne vært fl inkere Pål Andreas Christiansen har vært hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune i to år. Hans inntrykk er at fortrinnsretten kunne blitt brukt mer. Han er imidlertid sikker på at 12-månedersregelen som nå kan brukes til å kreve større stilling, vil ha en helt annen effekt. – Den er tydeligere på hva de ansatte kan kreve. Dessuten er det mange som begynner å bli klar over at de kan bruke denne regelen til å få større stilling, sier Christiansen. Fagbladet har kontaktet KS, men de vil foreløpig ikke kommentere den nye paragrafen i arbeidsmiljøloven. FIRE AV FEM JOBBER EKSTRAVAKTER Hvor mange av de deltidsansatte i norske kommuner som tar ekstravakter, fi ns det ikke tall på. Men at det er mange, er det ingen tvil om. Foto: Per Flakstad KREV DIN RETT: Bruk endringen i arbeidsmiljøloven til å få større stillingsprosent, oppfordrer forbundsadvokat Kjetil Edvardsen. TEMA: MULIGHETER FOR DELTIDSANSATTE NYE fbaargang2015 fbseksjonSAM