Fagbladet 2/2015 < 29 Deponiavgiften er fjernet Fra 1. januar er det ikke lenger deponiavgift på avfall i Norge. Regjeringen vedtok i desember at avgiften på avfall til deponi skal fjernes. De mener denne har utspilt sin rolle etter at det ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Avfall Norge har jobbet lenge for å få fjernet avgiften. Begrunnelsen har vært at mottaksstedene bruker mye tid og ressurser på å avgjøre om avfall skal avgiftsbelegges eller ikke. Avfall Norge sier i en pressemelding at de vil jobbe videre med at avfall som kan materialgjenvinnes eller på annen måte ressursutnyttes, ikke skal til deponi. OT Kommunale bygg ute av kontroll En undersøkelse fra Difi gir et elendig bilde av kommunenes forvaltning av bygg og anlegg. Norsk kommunalteknisk forening og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi ) har gjennomført en undersøkelse om forvaltning og anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom i kommunene. Resultatene er lite oppløftende. – Undersøkelsen avdekker manglende planlegging, verktøy og metoder for å gjennomføre anskaffelser på en profesjonell måte. Dette er foruroligende for kommuneøkonomien, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi . Uten vedlikeholdsplaner Difi fi kk svar fra 81 kommuner, det vil si en svarprosent på 18. Respondentene var hovedsakelig prosjektledere, eiendomsforvaltere, eiendomssjefer, tekniske sjefer, utbyggingssjefer og ledere av driftsog vedlikeholdsavdelinger. En tredel av respondentene svarer at kommunen deres mangler oversikt over tilstanden for sine bygg og eiendommer. Færre enn halvparten hadde en vedlikeholdsplan, og kun en av fi re kommuner har maler og verktøy for oppfølging av kontrakter i teknisk sektor, ifølge svarene fra kommunene. Misnøye i små kommuner Det er betydelig fl ere som er misfornøyd med forvaltning og anskaffelser av eiendommer i små kommuner. Nær halvparten av disse svarer at det ikke fi ns noen form for vedlikeholdsplan. Tilsvarende i store kommuner er 23 prosent. Hva gjelder tilfredsstillende kompetanse for anskaffelser, så er kun en av fem godt fornøyd i småkommuner, mens 40 prosent er godt fornøyd i store kommuner. Tekst: OLA TØMMERÅS FORFALLER: Mange kommuner sliter med bygningsforfall. En Difi undersøkelse viser at fl ere kommuner mangler vedlikeholdsplaner. Illustrasjonsfoto: Eivind Senneset Stort etterslep • Norske kommuner og fylkeskommuner eier ca. 30.000 bygninger, på til sammen mer enn 32 millioner kvadratmeter. • Prisen for å bygge disse eiendommene (gjenskaffelsesverdien) er anslått til ca. 1000 milliarder kroner. • Det samlede etterslepet på vedlikehold er anslått til 142 milliarder kroner. Kilde: PwC, Multiconsult Illustrasjonsfoto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonSAM