Fagbladet 2/2015 < 33 5. november 2011: Kommunens ansatte låser døra til Frognerparken for siste gang. De hadde blitt nektet å legge inn tilbud på drift i egenregi da kommunen la landets prestisjepark ut på anbud, sammen med alt annet av trær, busker og grøntområder i Oslo. 98 ansatte, av dem mange fagarbeidere med spesialkompetanse på hovedstadens parker, trær og grøntområder, ble overfl ødige. Anbudsvinneren for Frognerparken er selskapet Steen og Lund, et premiert anleggsgartnerfi rma med solid bakgrunn. De overtok driften denne høsten. Vinner og huggestabbe Kommunens egne ansatte opplevde månedene før som en sammenhengende kalddusj fra arbeidsgiveren Oslo kommune. De fl este ble overført til renovasjonsetaten, mens noen jobber med oppfølging og kontroll av de seks store skjøtselskontraktene og de mange fortløpende regningsarbeidene. Etterpå har Steen og Lund, drifteren av Frognerparken, blitt fulgt med argusøyne. Det har vært negative og ubegrunnede påstander om både kvalitet, pris og utførelse av arbeidet i Frognerparken, også i Fagbladet. Drifts- og kompetanseutvikler i Steen og Lund, Tormod Sola, overlater meningene om privat eller offentlig drift til politikerne, men vil gå påstandene om selskapet i møte. Fagbladet møtte ham og selskapets prosjektleder for Frognerparken, Hilde Eide. Bruker fagfolk – Vi har fått mye ros. Brukere av Frognerparken har gitt gode tilbakemeldinger, og vi har et godt forhold til oppdragsgiver Bymiljøetaten, sier Tormod Sola. Men de har hoppet i stolen fra tid til annen av påstander som er framsatt. Blant annet er det påstått at de ikke bruker fagfolk, men kun leier inn sesongarbeidere fra Øst-Europa. Litt oppgitt legger Sola fram selskapets bemanningsliste med anleggsgartnermestre, anleggsgartnere, tømrermestre, landskapsingeniør, diverse spesialarbeidere og fagutdannede. – Steen og Lund er et anleggsgartnerfi rma som vi er Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK Jubelen sto i taket da selskapet Steen og Lund seiret i anbudskampen om å drifte den prestisjetunge Frognerparken. I år må de konkurrere om oppdraget på nytt. < «Det skulle ikke vært oss imot om anbudsperioden var lenger.» Tormod Sola fbaargang2015 fbseksjonSAM