STEIN GULDBRANDSEN SEKSJONSLEDER Den blåblå arbeidslivspolitikken utsetter nå alle arbeidstakere for massivt press på økt fl eksibilitet og økt tilgjengelighet til fordel for arbeidsgiver. Midlertidige ansettelser og usikre arbeidsforhold gir store utfordringer. Fagforbundet organiserer yrkesgrupper på alle nivåer i en virksomhet. Dermed blir vi en sterk aktør som kan jobbe for gode og helhetlige løsninger på tvers av både bransjer og yrkesgrupper, samt på den enkelte arbeidsplass. Samarbeid og samhandling er nøkkelord for å få gode resultater på enhver arbeidsplass. Ulike yrkesgrupper utfyller hverandre; renholderen, byggdrifteren, byggingeniøren og arkitekten arbeider alle med spørsmål rundt materialkvalitet, bærekraft, miljø og vedlikehold. For at Fagforbundet skal forbli like stort og slagkraftig i framtida, må vi mobilisere i alle yrkesgrupper og fokusere på utfordringene vi har til felles. Fagforbundet øker nå satsingen på yrkesgrupper med høyere utdanning. Nesten hvert fjerde LO-medlem har minimum to år på høgskole eller universitet. Sammen med fi re andre LO-forbund har Fagforbundet gått sammen om en felles satsing rettet mot ingeniører. LO Ingeniør er en faglig og politisk overbygning rettet mot ingeniører i alle LOs forbund. Fagforbundet jobber spesielt for å løfte fram kommuneingeniøren. Organisasjonsgraden blant ingeniører er på bare 50 prosent, så vervepotensialet er stort. Stadig fl ere ungdommer tar også høyere utdanning, og Fagforbundet Ungdom er viktige å ha med når vi skal rekruttere nye yrkesgrupper. Fagforbundet tilbyr trygghet, samhold og solidaritet i et arbeidsliv som trues av stadig mer usikkerhet – dette er det vi skal ta med i kofferten når vi skal ut og verve ingeniører. Fagforbundet tilbyr trygghet, samhold og solidaritet i et arbeidsliv som trues av stadig mer usikkerhet. 38 < Fagbladet 2/2015 Sammen er vi sterke Nytt fjes i administrasjonen Sandra Marie Herlung (bildet) er ansatt i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) og Seksjon samferdsel og teknisk (SST) for å jobbe med høgskolesatsingen. Sandra har også ansvaret for faggruppene økonomi, personal og IKT i SKA, og skal jobbe med faggruppene eiendom, bygg og anlegg og samfunnsplanlegging, bygg- og arealforvaltning i SST. NBM Framtidas teater- og kulturhus Fagforbundet arrangerer teater- og kulturteknisk konferanse i Bodø 20. og 21. april. Muligheter og visjoner for framtidas teater- og kulturhus står på programmet. De skal også se tilbake på hva teater- og kulturhus betyr og har betydd for samfunnet rundt. Det vil bli faglige innspill på kompetanseutvikling, sceneteknikk, godt arbeidsmiljø og godt samarbeid på profesjonelle produksjoner. I tillegg blir det omvisning i Norges nye storstue – Konserthuset Stormen i Bodø. OT Medlemsrekord i Fagforbundet Fagforbundet hadde en god medlemsvekst i 2014, og hadde ved årsskiftet 341.463 medlemmer, hvorav 216.126 yrkesaktive. Det ble rekord i antall innmeldinger i oktober måned, med 2559 nyinnmeldte. Det var 7419 fl ere medlemmer ved årets utgang enn ved starten. Det er jevnt med veksten i 2012, og noe høyere enn i 2011 og 2010. Totalt meldte 23.786 personer seg inn i Fagforbundet i løpet av fjoråret, mens det er registrert 16.246 utmeldinger, omtrent samme nivå som i 2013. Seksjon helse og sosial, Seksjon kirke, kultur og oppvekst og Seksjon samferdsel og teknisk økte antall medlemmer, mens Seksjon kontor og administrasjon hadde en nedgang. Antall medlemmer under 30 år er nå 37.706, en økning på 2531 siste år. Av disse er 27.928 yrkesaktive, herav 5648 lærlinger. 4945 er studentmedlemmer, en økning på 331 i 2014, og Fagforbundet har nå 4135 elevmedlemmer, en økning på 1038. Uføre- og pensjonistmedlemmer utgjør 99.681, som er en økning på 3240 medlemmer. OT Foto: Per Flakstad Nye medlemmer faggruppe renovasjon Jan-Morten Sumstad og Roger Krogstad er oppnevnt som nye medlemmer til faggruppe renovasjon i Fagforbundet. OT fbaargang2015 fbseksjonSAM