46 < Fagbladet 2/2015 Oslo kommune skal kjøpe parktjenester for 51 millioner kroner i år, men de vet verken om det er billigere eller bedre enn å gjøre tjenestene med egne ansatte. Tekst: OLA TØMMERÅS Fo r fi re år siden hev Oslo kommune, bokstavelig talt, all sin grøntfaglige kompetanse på dynga: Park og idrett Oslo KF ble nedlagt. Ansatte ble nektet å legge inn anbud for drift i egenregi. De tre store kontraktene Frognerparken, Oslo Nord og Oslo sentrum ble lagt ut på anbud med laveste pris som kriterium for tildeling. 98 grøntfaglige ansatte med spesialkompetanse på hovedstadens parker, trær og grøntområder ble overfl ødige og meldt overtallige. De fl este ble tilbudt nye jobber i renovasjonsetaten. Nytt anbud i år I år skal Frognerparken, Oslo nord og Oslo sentrum ut på nytt anbud i markedet. Fagbladet har fått budsjettpostene for de enkelte skjøtselskontraktene. Til sammen er det budsjettert å kjøpe parktjenester for 51 millioner kroner i år. 18 millioner kroner er satt av til fortløpende regningsarbeider – det vil si arbeider som er uteglemt i opprinnelig anbud eller som følger av behov for justeringer underveis. I tillegg til å betale private for å utføre tjenestene, har kommunen fem ansatte som følger opp kontraktene, fem ansatte som kontrollerer utføringen, ni personer som jobber i en gjenopprettet Ruskenavdeling og 12 i en vedlikeholdsavdeling. 31 ansatte er dermed fortsatt opptatt med parkdrift selv om kommunen kjøper inn tjenestene. Vet ikke prisen På spørsmål til Oslo kommunes nåværende byråd om kostnader sammenliknet med drift i egenregi, svarer kommunaldirektør Eivind Taldberg: – Vi kjenner ikke til kostnadene ved å utføre disse oppgavene i egenregi. Den eneste sammenligningen kommunen har, er en rapport fra Asplan Viak fra 2007 som vurderte parktjenesten i området Oslo sør etter to år med konkurranseutsetting. De konkluderte med at «tjenestekvaliteten er uendret og tjenesten har blitt dyrere». Ifølge rapporten hadde kostnadene økt med hele 12 prosent første driftsår, som er godt over generell prisstigning. De fant ingen indikasjoner på økt kvalitet, ifølge rapporten, verken samlet sett eller for enkeltanlegg. Asplan Viak skriver i rapporten at kommunen verken har oppnådd standardheving eller effektivisering med hensyn til kostnader. Friluftsetaten betaler mer for tjenesten i dag, og har i tillegg økte interne kostnader som følge av økning i årsverk knyttet til forvaltning, heter det i rapporen. Holdt tilbake informasjon I dag er Asplan Viak-rapporten offentlig tilgjengelig, men det har den ikke alltid vært. Daværende hovedtillitsvalgt i Friluftsetaten, Terje Strømsnes, sier de ikke fi kk ut den endelige rapporten med konklusjonene – kun de innledende evalueringene. – Vi skjønte at det ville bli dyrere med konkurranseutsetting enn å gjøre jobben med egne ansatte, men vi fi kk aldri ut konklusjonene fra rapporten, sier han. Strømsnes minner om at grunnlaget for å sette tjenester INGEN OVERSIKT: Tre store kontrakter i Oslo skal ut på nytt anbud. De har ingen sammenligning av pris og kvalitet i forhold til drift i egen regi. FIRE ÅRS PRIVATISERING Aner ikke om det ble billigere fbaargang2015 fbseksjonSAM