Fagbladet 3/2015 < 23 Pensjonsstrid ved privatisering Urimelig og urettferdig, mener Fagforbundet om Oslo-byrådets forslag til pensjonsløsning. Tekst: SVEIN-YNGVE MADSSEN H istorien om hjelpepleierne Anne Karin Nilsen og Karin Rones, er ikke unik. Nilsen og Rones ble nektet AFP etter at sykehjemmet de jobbet ved ble privatisert. Nilsen hadde bare seks uker igjen til pensjon da Attendo overtok driften av Rødtvet sykehjem i Oslo. Gir honnør Fagforbundet Oslo takker de to medlemmene som hadde mot til å stå fram med uretten de opplevde i privatiseringen av sykehjemmet. – Vi gleder oss også på vegne av de 30 ansatte som nå får AFP i gavepensjon fra byrådet. Men det er langt flere som mister pensjonsrettighetene. Derfor kan ikke Fagforbundet stille seg bak en slik løsning. Carl I. Hagen sa rett ut i bystyremøtet at dette måtte løses før valgkampen, og finansbyråd Eirik Lae Solberg prøver å kjøpe seg ut billigst mulig i et valgår, sier Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo til LO-Aktuelt. Møte mellom partene Tirsdag 3. mars møtte Oslo kommune forhandlingssammenslutningene til LO, Unio og YS for å diskutere pensjon. Oslo kommune er- kjenner at det er urimelig at ansatte med lang tjenestetid mister muligheten til å gå av med tidligpensjon kort tid før 62 år på grunn av virksomhetsoverdragelse. Kommunen ønsker å finne ordninger som legger til rette for at ansatte med lang tjenestetid får anledning til å gå av med AFP-gavepensjon etter fylte 62 år, men vil begrense muligheten til dem som fyller 62 år innen to år etter virksomhetsoverdragelsen. Og det forutsettes 15 års tjenestetid i offentlig sektor forut for privatiseringen. Urettferdig for hundrevis – For medlemmer som er 59 år og har lengre fartstid enn de som er ett og to år eldre, er dette veldig urettferdig. Byrådets forslag gjør at hvis du er 59 år og har jobbet 35 år i kommunen, får du ikke tilbud om AFP. Er du over 60 år og har jobbet 15 år, får du gave pensjon, påpeker Roger Dehlin. Fagforbundet har kjempet for pensjonsrettighetene siden 2001, og det er flere hundre ansatte som de siste årene har mistet denne rettigheten. – En rettferdig og konkret løsning er at alle over 55 år får beholde AFPrettighetene. Fagforbundet vil kjempe mot en innsnevret ordning, hvor kun ledere, eller enkeltgrupper får beholde sine opptjente rettigheter, etter byrådets eget forgodtbefinnende. Det vi nå ser, er privatiseringens pris, der byrådet sparer penger på de ansattes pensjon og lønn, fastslår nestleder Roger Dehlin. Kritisk : Nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, jubler ikke over pensjonsutspillet til Oslo kommune. Fagbladet 2/2015 < 7 Foto: Rebecca Ravneberg Medlemmene vant, men saken ankes Fem ansatte, som Oslo kommune nektet å ta med seg da kommunen overtok driften av et hybelhus, vant i oktober i fjor jobbene sine tilbake i lagmannsretten. Men Oslo anket, og saken går helt til Høyesterett. – Når Høyesteretts ankeutvalg nå har tillatt at Oslo kommunes anke fremmes, betyr det at de mener den har noe prinsipielt ved seg, sier forbundsadvokat i Fagforbundet, Kjetil Edvardsen. PF Færre røykere Å røyke hver dag blir stadig mindre vanlig. I 2014 røykte 13 prosent daglig. Da målingene startet i 1973, var andelen dagligrøykere hele 42 prosent. Nedgangen var lenge kraftigst blant menn, men de siste 15 årene har også fl ere og fl ere kvinner stumpet røyken, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nå har myndighetene sendt ut et forslag om å innføre reklamefrie røykog snuspakker på høring. Målet er enda færre røykere. var medlemmer i Fagforbundet 2. februar. Det er 7471 fl ere enn på samme tid i fjor. 343.151 Skålte for pensjonsseier HÅPEFULLE: Alt tyder på at Anne Karin Nilsen og Katrin Rones slipper å jobbe fem år ekstra før de kan gå av med pensjon. Hjelpepleierne Karin Rones og Anne Karin Nilsen skulle gå av med pensjon som 62-åringer, men fi kk sjokkbeskjed da sykehjemmet ble konkurranseutsatt. Så snudde Oslo kommune. Anne Karin Nilsen fylte 62 år i oktober og Kari Rones i desember. Men alle planer om en verdig avgang ble kullkastet da Rødtvet sykehjem ble konkurranseutsatt 1. september. Da kom beskjeden om at de ikke kan gå av med pensjon før de fyller 67 år, med vesentlig svekkede pensjonsbetingelser. – Det var et sjokk for meg å få vite at Attendos overtakelse stoppet pensjonsplanene mine. Mannen min gikk jo av nå, vi skulle ha tid sammen, sier Nilsen til LO-Aktuelt. – 85-årsregelen gjelder Etter fl ere oppslag i LO-aktuelt og Frifagbevegelse, snudde byråd Erik Lae Solberg. Han innrømmer at det virker urimelig at de to ikke kunne gå av med AFP fra Oslo kommune. De hadde kun måneder igjen til de fylte 62 år da Attendo overtok. – Den såkalte 85-årsregelen gjelder for en rekke medarbeidere, blant annet hjelpepleiere, sa han. Regelen innebærer at medarbeidere, der summen av ansiennitet og alder overstiger 85, kan gå av ved fylte 62 år. I tillegg har de som har vært ansatt i Oslo kommune i minst 12 måneder de siste to årene fortrinnsrett til stilling i Oslo kommune. Dette gjelder i to år etter at virksomheten de jobber i ble overdratt til andre. Forventer løsning for alle over 55 – Dette må betraktes som en full seier for de to, sier Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, som nå venter på å se hvordan kommunen i praksis vil løse dette. Han forventer at Oslo kommune må fi nne en løsning for alle over 55 år som blir konkurranseutsatt. Finansbyråd Eirik Lae Solberg vil ikke gå like langt. Han understreker rimeligheten i at medarbeidere som har svært kort tid igjen til 62 år når arbeidsplassen blir konkurranseutsatt, må kunne gå av med tidligpensjon fra Oslo kommune, men at kommunen må se på hvert enkelt tilfelle. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN Foto: Tri Nguyen Dinh Gjelde r ike alle: Oslo kommune vil ikke gi alle ansatte samme pensjonsløsning som Nilsen og Rones kunne skåle for i forrige nr. av Fagbladet. fbaargang2015 fbseksjonHEL