Fagbladet 3/2015 < 25 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no SVAR: Borteboende studenter som ikke har meldt flytting i Folkeregisteret, er dekket av foreldres LOfavør kollektiv hjemforsikring, uansett alder. • Hjemmeboende barn som er en del av husstanden, er også dekket, uansett alder. • Borteboende studenter som har meldt flytting, må ha egen forsikring fra fylte 20 år. • Uavhengig av om de har meldt flytting eller ikke, må borteboende barn som ikke er studenter, ha egen forsikring fra fylte 20 år. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 SPØRSMÅL: Dette gjelder dommen som er avsagt om innmelding i KLP for alle – også dem som jobber mindre enn 20 prosent stilling. For min del ble ikke resultatet så bra. Jeg ble pensjonist da jeg fylte 62 år og valgte å beholde 33 prosent av stillinga mi, fortsatt fast ansatt med ny arbeidsavtale. Jeg holder meg derfor innenfor 167 timer pr. kvartal. Jeg fyller 65 i mars. Min arbeidsgiver er organisert i hovedsammenslutningen Virke, med Spesialisthelsetjenestens tariffavtale. Nå har arbeidsgiver varslet at jeg ikke lenger kan reservere meg fra å bli innmeldt i pensjonsordningen på nytt fra 1. januar 2015. Alternativt kan jeg velge å få pensjonistavlønning på 180 kroner i timen. Dersom jeg velger å bli innmeldt i KLP igjen (avkorting i pensjonen jeg får utbetalt i dag), vil dette få store negative konsekvenser både nå, og ikke minst, når denne pensjonen skal samordnes med folketrygden ved fylte 67 år. Jeg vil få lavere pensjon da enn det jeg hadde mulighet til etter gammel ordning. Alternativet med pensjonistavlønning på 180 kroner i timen, vil gi meg mellom 70 og 80 kroner mindre per time. Jeg syns dette er en veldig merkelig politikk, og lurer på om det er riktig? I.N. SVAR: Jeg har full forståelse for din frustrasjon fordi dette innebærer både en endring og forverring av din økonomiske situasjon. Som du sikkert kjenner til, var det en dom i Arbeidsretten som fra sommeren 2013 forpliktet arbeidsgiver til å melde alle ansatte, uavhengig av stillingstørrelse inn i pensjonsordningen. Dette er en viktig og stor forbedring for en stor gruppe, som nå både får rettigheter til alders-, uføre- og etterlattepensjon. Noe de ikke hadde tidligere. Det er flere titusen deltidsansatte som nå er meldt inn i pensjonsordningen på bakgrunn av denne dommen. Så er det riktig som du skriver, at dette gir noen negative utslag for dem som har avtalt stillingsstørrelser tilpasset de gamle reglene. Vårt utgangspunkt i forhandlingene med arbeidsgiverne var at de som allerede hadde tatt ut pensjon, ikke skulle omfattes av de nye reglene. Dette nådde vi ikke fram med. Men vi fikk på plass det vi mener er en god avtale om pensjonistavlønning, som i dag gir en timelønn på 180 kroner, pluss de tilleggene som ordinært følger av stillingen. Og det er ikke lenger en begrensning på 167 timer i kvartalet. I lønnsoppgjøret i 2014 fikk vi også utvidet denne ordningen til å omfatte dem som får tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 år. Konklusjonen er at i en forhandlingssituasjon der vi både må gi og ta, så mener jeg at vi har oppnådd mye for svært mange som har hatt ingen eller få rettigheter. Og så er vi klar over at noen dessverre blir rammet av dette, men har i hvert fall fått pensjonistavlønning som alternativ. Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundets samfunnsavdeling Dårligere vilkår med jobb og pensjon Student med foreldrenes forsikring SPØRSMÅL: Ut fra forsikringsvilkårene ser det ut til at vår datter på 21 år er dekket av min kollektive hjemforsikring selv om hun studerer og bor på hybel. Stemmer dette, og er det noen øvre aldersgrense? E.N fbaargang2015 fbseksjonHEL