28 < Fagbladet 3/2015 helse og sosial Portører får fagbrev Snart blir portørfaget et ordinært lærefag. Lasse Haugland er lettet over at målet er nådd etter ti års arbeid. Lasse Haugland har arbeidet for innføring av fagbrev for portører siden 2005. – Det er helt utrolig at arbeidet endelig har lykkes, sier han lettet. Etter at saken har vært til behandling i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet siden 2012, konkluderte departementet i januar med at portørfaget skal bli et ordinært lærefag for ungdommer som tar vg1 helsearbeiderfag, helseservice eller ambulansefag. De som vil bli portører, kan ta vg3 for portører. Da arbeider de som lærlinger i bedrift i to år. Bedre kvalitet – Tjenestene får en helt annen kvalitet når portørene har et fagbrev, sier Haugland, arbeidsleder for portørene ved Helse Bergen Haukeland universitetssykehus. Kjernen i portørfaget er intern pasienttransport, transport av prøver, journaler og skifte av medisinske gasser i helseinstitusjonene. Et fagbrev innebærer ifølge Haugland kvalitetssikring av kunnskap, holdninger og ferdigheter. Det meste er klart Arbeidslederen for portørene i Helse Bergen mener det ikke behøver å ta så lang tid før faget er på plass i videregående. – Mange innenfor voksenopplæringen arbeider allerede med å lage et opplegg for voksne portører, forteller Lasse Haugland. Han og hans kolleger med over fem års praksis vil nå få mulighet til å ta fagbrev. Helse Bergen vil også ta imot ungdommer som lærlinger så snart det er praktisk mulig. Tekst: KARIN E. SVENDSEN NYE OPPGAVER: – Her er ungdommen velkommen, sier Lasse Haugland. Ledelsen ved hospital, drift og transport i Helse Bergen ønsker å ta inn lærlinger så fort som overhodet mulig. Bedre omsorg i livets siste fase Olaug Finsrud har undersøkt om etterutdanningen Omsorg ved livet slutt – en verdig alderdom ved Verdighetssenteret i Bergen har hatt betydning for omsorg for gamle. – Økt fagkunnskap og personlig kompetanse har utvilsomt ført til bedre kvalitet for pasienter ved livets slutt og deres pårørende, sier hun. Deltakerne opplever en faglig tyngde som har gitt dem økt trygghet i yrkesutøvelsen. De har laget metodebøker og utarbeidet retningslinjer som er blitt gjeldende prosedyrer i sykehjem og hjemmesykepleie i mange kommuner. Målgruppa for videreutdanningen er motivert fagpersonale innenfor eldreomsorg. Fra 2007 til 2015 har helsepersonell fra 82 norske og en dansk kommune deltatt. Finsruds konklusjoner bygger på spørreskjema fra 40 og intervju med 14 tidligere deltakere. KES Helsesekretærene kan ta blodprøver Snart kan helsesekretærer ta blodprøver på oppdrag for politiet ved mistanke om at bilføreren kjørte i ruspåvirket tilstand. Forslaget har vært på høring og er behandlet i Stortinget. Samferdselsdepartementet foreslår nå at veitrafikklovens paragraf 22 endres, og at helsesekretærer kan ta blodprøver. I dag er det leger, sykepleiere og bioingeniører som kan ta slike blodprøver. Men også helsesekretærene er utdannet til å gjøre denne jobben, og ved de fleste legekontorer er det i dag helsesekretærer som tar blodprøver. VeV «Det er helt utrolig at arbeidet endelig har lykkes. Foto: Eivind Senneset colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonHEL