Fagbladet 3/2015 < 29 – Uheldig med fritt behandlingsvalg Regjeringens svar på behandlingskøer og overfylte sykehus er en omfattende helsereform som skal gi hver enkelt av oss valget om vi vil behandles på et offentlig eller et privat sykehus. Dette vil svekke offentlige sykehus og øke byråkratiet, mener Legeforeningen. – Vi må unngå at fritt behandlingsvalg fører til at offentlige sykehus mister viktige fagfolk og ressurser, sa president i Legeforeningen, Hege Gjessing, under en stortingshøring i februar. Hun tror også reformen kan føre til mer byråkrati, og advarer mot fritt behandlingsvalg innenfor rus og psykiatri: – Den faglige utviklingen der går mer mot dagbehandling og poliklinikk, mens forslaget i første omgang kun skal gjelde døgnbehandling. Departementet legger opp til begrensede kvalitetskrav, og vi er bekymret for at det kan svekke kvaliteten, sa Gjessing. SHJ Fikk full stilling Siden nyttår har Jenny Fossan, Norgesmester i helsearbeiderfag fra 2014, hatt full stilling i Balsfjord. Jenny Fossan (21) er tilbake på Balsfjord boog servicesenter hvor hun gikk i lære før hun tok fagbrevet i fjor høst. Her har hun fått en 50 prosent fast stilling på en avdeling pluss en 50 prosent fl ytstilling hvor hun arbeider enten på egen eller på annen avdeling. – Jeg er fornøyd med ordningen selv om det ikke er noen drømmestilling. Alternativet hadde vært å jakte på vakter, sier hun. En slik løsning er alt annet enn god, for det skaper ifølge Fossan konkurranse mellom arbeidskolleger. Slipper å jakte vakter Den nybakte helsefagarbeideren setter pris på at også den fl ytende delen av stillingen blir lagt i turnus. Dermed er tidspunktet for arbeid og fri fastlagt i tråd med arbeidsmiljøloven. Gunda Johansen, enhetsleder ved Balsfjord boog servicesenter syns det er dumt å tilby ungdommen 30 prosent stilling og tro at de vil bli på sykehjemmet og i bygda. – De unge er like avhengig av ei lønn å leve av som eldre arbeidstakere, mener hun. Tar vare på ungdommen Enhetslederen sier de tar inn fl ere lærlinger enn de får lønnstilskudd til, og at hun gjerne vil beholde dem når de er ferdige fagarbeidere. For å klare det, må sykehjemmet tilby hele stillinger. Ved å opprette to rekrutteringsstillinger hvor en del av stillingen ikke er knyttet til en bestemt avdeling, har Jenny Fossan og en annen ungdom fått hele stillinger. – Uten en slik ordning ville det tatt mange år før de unge helsefagarbeiderne hadde fått full stilling, sier Gunda Johansen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN MISTER FOLK: – Ungdom fi nner andre yrker hvis de ikke får full jobb i helsesektoren. Det er jo synd når behovet er så stort, mener Jenny Fossan. Faglig utvikling for assistenter Assistenter som arbeider med pleiefaglige oppgaver eller miljøarbeid, er alle omfattet av helsepersonelloven. – Derfor er det så viktig at assistenter i likhet med fagarbeidere og ansatte med høgskoleutdanning får mulighet til å utvikle seg faglig, sier Raymond Turøy, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). SHS har nylig utarbeidet Assistenten – håndbok for assistenter i helseog sosialsektoren. Her kan du lese om blant annet etisk refl eksjon, helsepersonelloven og førstehjelp. KES Betre rykte Fleire titals millionar kroner har vore investert for å auke rekrutteringa til helsearbeidarfaget. Og målet om 4500 nye helsefagarbeidarar i året er nærmare. Det syner ei evaluering som Rambøll har gjort for styringsgruppa for Bli helsefagarbeider. Tonje Thorbjørnsen, rådgjevar i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, trur at kampanjane for betre rekruttering til dels har fått bukt med grunnlause og negative førestellingar om yrket. Ho meiner at mange kvier seg for denne utdanninga fordi det ikkje er sjølvsagt å få heiltidsarbeid etterpå. – Deltidsproblemet må arbeidsgjevar løyse i samarbeid med tillitsvalde, meiner ho. KES Foto: Greta Dalen NORGESMESTER fbaargang2015 fbseksjonHEL