34 < Fagbladet 3/2015 komme så fort som mulig, sier familiekonsulenten. For systematisk oppfølging er en annen nøkkel til suksess i en plassering. Rause voksne Tenåringer strekker strikken, og når Sara sier hun vil fl ytte ut og hjem til sin mor, står Berit fast på at det er her hun skal være. – Det er nok det hun trenger å høre, tror familiekonsulenten. Sara selv er opptatt av sin biologiske mor. En gang hun ble spurt om hvem hun helst ville tilbringe en dag sammen med, var svaret mamma. – Hun er glad i sin mor, og det skal hun få lov til å være, sier fostermor. Kristin Bjerke berømmer den rause fostermora, men også Saras biologiske mor. – Moren vet at Sara har det godt her, og hun syns det er fi nt at Sara å knytter seg til fosterforeldrene. Den nye familien er takknemlig for at Sara også har plass til dem. – Vi har et spill som vi av og til tar fram og trekker et spørsmål fra. Da Sara fi kk spørsmålet om hva hun kunne vært mer takknemlig for, svarte hun at hun kanskje skulle være mer takknemlig for å bo hos en så fi n familie. Da ble vi tause. Helt til begge guttene brøt ut i et stort TUSEN TAKK. tAr seG tiD tiL sAMtALer: – Vi er ingen orakler, men når fosterforeldrene trenger veiledning, tar vi oss tid til å tenke høyt sammen med dem, sier Kristin Bjerke. frA BArn TIl VoKsen Miljøterapeutene og familiekonsulentene følger barna fra de fl ytter inn på barnehjemmet, videre til familiebasen og til de er voksne. Hver av de seks familiekonsulentene som arbeider med godkjenning, veiledning og oppfølging av familiebasene, har hovedansvar for minimum fi re barn. Den konsulenten som har hovedansvar for et barn, er med på alle møter med fosterforeldre, barnevern, skole og andre som danner et team rundt barnet. Også de biologiske foreldrene blir fulgt opp av Heggeli. De kan delta på møter om barnet, og de kan være med på besøk til familiebasen. De kan være med i Foreldrestøtten, et gruppetilbud til foreldre i Oslo som ikke lenger har omsorgen for barna sine, og de får tilbud om individuelle samtaler med en av konsulentene. Heggeli arrangerer årlig tre middager for ungdommer som har bodd på Heggeli og i familiebase. I tillegg er det spontane besøk for ungdommer som kommer innom for å holde kontakten eller som trenger å snakke med noen som har kjent dem lenge og som kjenner historien deres. De som ønsker å bevare kontakten med Heggeli etter at de er blitt voksne, er velkomne til det. Barnehjemmet har eksistert siden 1915, og familiebasene startet som prosjekt i 1995. Heggeli barnehjem og familiebaser har 20 ansatte og drives av Kirkens Bymisjon i Oslo. Heggeli har liten gjennomtrekk av ansatte, og mange har jobbet der i over 20 år. Barnehjemmet har plass til fem barn. Hit kommer barn mellom 2 og 12 år som skal bo på barnehjemmet eller i en familiebase (forsterket fosterhjem) til de er voksne. De bor gjennomsnittlig ett år på barnehjemmet før de fl ytter til en familiebase. På Heggeli arbeider en teamleder og seks konsulenter med variert barnefaglig kompetanse opp mot familiebasene. De følger for tida opp til sammen 18 barn og ungdommer som tidligere har bodd på barnehjemmet, men som nå har fl yttet ut til 15 familier. HeGGelI BArneHJeM oG fAMIlIeBAser fbaargang2015 fbseksjonHEL