36 < Fagbladet 3/2015 B eletse Negash Gebreselassie (28) ønsker jobb, inntekt og en plass i lokalsamfunnet. Åsnes kommune trenger flere helsefagarbeidere. Sykehjemmet og Nav-kontoret samarbeider for at han lærer norsk og helsefag. – Dette er et samarbeid med bare vinnere, mener Heidi Gjerdrum. Som virksomhetsleder ved Åsnes sykehjem på Flisa er hun fullt klar over at kommunen sannsynligvis vil mangle 25 helsefagarbeidere allerede i 2020. Hun er derfor glad for at Beletse med den største overbevisning sier han selvfølgelig vil fortsette på sykehjemmet etter at han er ferdig med introduksjonsprogrammet. – Jeg liker å hjelpe de gamle, sier 28-åringen fra Eritrea. Han begynte i språkpraksis ved sykehjemmet høsten 2013. Fra begynnelsen syntes han det var vanskelig å forstå hva pasientene sa, men nå går det greit. – De kan omsorg Anne Grethe Flissundet er hjelpepleier med videreutdanning i veiledning. Hittil har hun fulgt sju språkpraksiselever i tilknytning til introduksjonsprogrammet for minoritetsspråklige, de fleste fra Eritrea og Somalia. – Når de kommer hit, er de helt blanke på helsefag. Men mange har levd i en storfamilie hvor alle tar vare på sine. Omsorg er derfor en mer selvfølgelig del av hverdagen for dem enn for mange nordmenn, tror hun. Veilederens erfaring er at språkpraksiselevene fort klarer det praktiske, men trenger lengre tid på å lære seg språket. – Her snakker vi dialekt, og noen av pasientene snakker lavt og utydelig, sier hun og antar at det kan forklare hvorfor to år med språkopplæring kan være knapt for mange. River seg i håret Språkpraksiselevene får vanligvis opplæring på en arbeidsplass en dag i uka, mens de går på skolen for å få undervisning i norsk og samfunnsfag fire dager i uka. Det eneste læremateriellet veilederen bruker, er notisbok og penn. Hun og eleven pleier å avslutte arbeidsdagen med å notere nye ord og setninger. – De fleste kan også litt engelsk. Men det er mange nye og vanskelige ord for dem i begynnelsen, så det hender jeg river meg i håret. Da må jeg ty til noen som har samme morsmål som eleven for å gjøre meg forstått, forteller Anne Grethe Flissundet. – Det vanskeligste er likevel hvis de sier de forstår, og det viser seg at de ikke gjør det, sier hun. NYE HELSEARBEDIERE: – Vi trenger flere kvinner og menn til omsorgsyrkene, sier Heidi Gjerdrum. Anne Grethe Flissundet forsyner språkelever med nye ord og uttrykk hver uke. Slik hjelper hun innvandrere med å få jobb, Nav-kontoret med integrering og sykehjemmet med rekruttering. Lærer norsk PA Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT fbaargang2015 fbseksjonHEL