38 < Fagbladet 3/2015 overlatt til seg selv og ikke får den opplæringen han eller hun har krav på. Ett gjennomgående tema i samtalene mellom programrådgiveren og deltakerne, er planer og muligheter etter introduksjonskurset. – Jeg håper det blir satt i gang et assistentkurs for innvandrere til høsten. Noen av dem som har lyst å bli helsefagarbeidere, er ennå ikke klar for å lese det omfattende pensumet på norsk. For dem ville det være fint å kunne ta et kurs på et litt lavere nivå først. Dette er en løsning som blant andre Beletse Negash Gebreselassie kan tenke seg. Målet hans er å bli helsefagarbeider, men han vil gjerne ta et assistentkurs før han begynner på helsearbeiderfaget som praksiskandidat. Trengs på sykehjemmet Samarbeidet mellom Nav og sykehjemmet har hittil resultert i at sju innvandrere har fullført introduksjonskurset med språkpraksis ute på avdelingene. I tillegg kommer to deltakere som har hatt språkpraksis i renhold. – Seks av de sju som har vært på avdelingen sammen med Anne Grethe Flissundet, jobber fremdeles her om sommeren og i helgene, forteller virksomhetsleder Heidi Gjerdrum. Beletse Negash Genbreselassie er blant dem som arbeider i ferier og helger i tillegg til at han er språkpraksiselev en dag i uka. – Jeg arbeider også om ettermiddagen. Og hvis de trenger meg, jobber jeg en ekstra ukedag, forteller han. ORD OVER ALT: – Det er mange nye ord også på skyllerommet, syns Beletse. Her sammen med veileder Anne Grethe Flissundet. Åsnes kommune i Hedmark har i overkant av 7500 innbyggere. Kommunen er en IA-virksomhet. Åsnes sykehjem har fire sengeavdelinger med til sammen 92 sengeplasser; 47 plasser som er tilrettelagt for mennesker med demens, tre palliative plasser samt en rehabiliteringsavdeling med 12 plasser. De har eget kjøkken, renholdsavdeling med vaskeri samt arbeidsstue og merkantilavdeling. Sykehjemmet har 175 fast ansatte fordelt på 117 årsverk. Når voksne innvandrere har bosatt seg i en norsk kommune, har de rett og plikt til å gjennomføre et introduksjonsprogram over to år. I programmet inngår opplæring i norsk og samfunnskunnskap pluss opplæring i arbeid. Deltakelse i programmet kan forlenges med ett år. Deltakere over 25 år har en månedlig skattbar inntekt på nesten 15.000 kroner. Åsnes tilbyr språkopplæring så fort innvandrerne flytter til kommunen. Om lag 60 innvandrere mellom 17 og 45 år har gjennomført programmet i løpet av de siste ti årene. Det er til enhver tid mellom 15 og 20 deltakere i programmet, de fleste fra Eritrea, Somalia og Syria. Inkludering og språkopplæring i Åsnes «Vi prater mest mulig. I starten er det mye jobb, men etter hvert er det en lettelse for avdelinga.» Anne Grethe Flissundet, hjelpepleier fbaargang2015 fbseksjonHEL