Fagbladet 3/2015 < 9 Kommunene må kutte Mange kommuner varsler kutt i fl ere tjenester på grunn av sviktende skatteinntekter. Ifølge KS fi kk kommunene inn 2,8 milliarder kroner mindre i fjor enn de hadde beregnet. Statistisk sentralbyrå og Norges bank mener at svikten kommer til å fortsette. KS og regjeringen diskuterer om svikten skal dekkes økonomisk, eller om noen av regjeringens satsingsområder skal nedprioriteres. 100.000 med polsk bakgrunn Ved inngangen av året var det 669.400 innvandrere og 135.600 norskfødte med inn - vandrerforeldre i Norge. Nesten 100.000 av dem har bakgrunn fra Polen, ifølge Statistisk sentralbyrå. Partene undergraves Regjeringen har bestemt seg for å gjennomgå strukturen for fagopplæringen, og ved siden av de faglige rådene skal det nedsettes arbeidsgrupper. Sammensetningen av arbeidsgruppene skal ikke være representative for partene i arbeidslivet. NHO og LO reagerer på det de oppfatter som regjeringens forsøk på å undergrave partenes rolle i fagutdanningen. Presses til å reise kollektivt Flere tar tog, t-bane og buss. Samtidig kjører fl ere alene i bil. Dermed er det nesten ikke endring i forholdet mellom transportformene siden 2009, ifølge en ny rapport fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. Kollektivtilbudet må økes, og forholdene for syklende og gående bedres radikalt, oppsummerer de. Spekter og Fagforbundet vil fortsatt samarbeide for å redusere sykefraværet, få inn fl ere lærlinger og øke heltid i helseforetakene. De vil også utvikle nye utdanningstilbud. Sykefraværet i sykehusene har gått ned med 18 prosent på fem år. I samme periode har heltidsansatte økt fra 50 til 54 prosent. – Tallene viser at både samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter fra 2011 og IA-avtalen, har fungert, sa Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter på Fagforbundets sykehuskonferanse . Flere lærlinger Spekter og Fagforbundet er også enige om fl ere læreplasser i sykehusene. Wikdahl kunne vise til fl ere lokale avtaler om opprettelse av læreplasser i helse foretakene etter at de to organisasjonene sentralt inngikk samarbeidsavtalen for fi re år siden. – Fra 2011 til 2014 har antall unge med lærekontrakt i sykehusene økt med 20 prosent. I samme periode har antall voksne som tar helsefagutdanning, økt med 17 prosent. Like viktig er det ifølge Wikdahl at andelen som fullfører helsefagarbeiderutdanninga, har økt fra 50 til 80 prosent. Nye utdanningstilbud – Samarbeidet mellom Spekter og Fagforbundet viser at trepartssamarbeidet er en god modell, sa Fagforbundets leder, Mette Nord, som også understreket at fagskolene er en god utdanningsmodell som må styrkes med fl ere utdanningstilbud i ei tid da forventningene til sykehusene vokser. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Spekter og Fagforbundet fortsetter samarbeidet colourbox.com HELE STILLINGER: – Vi er enige i målet om fl ere, faste og hele stillinger i sykehusene, sier arbeidslivsdirektøren i Spekter, Anne Turid Wikdahl. fbaargang2015 fbseksjonKIR