24 < Fagbladet 3/2015 Tilretteleggingsplikt SPØRSMÅL: Etter å ha vore sjukemeldt i lengre tid, er eg innkalla til møte med arbeidsgjevar som no vil ha ei avklaring på om eg skal fortsette i jobben min som hjelpepleiar. Skal eg klare å komme tilbake i jobben, er eg avhengig av at det blir lagt meir til rette. Til Nav har arbeidsgjevar sagt at ein må gå fulle vakter og at heis og andre hjelpemiddel er der frå før. Eg vil gjerne fortsette, men treng tilretteggjing av arbeidet. Kor mykje kan eg krevje når eg har vore så lenge sjukmeldt? U.F. SVAR: Det er viktig for et velfungerende arbeidsliv at alle skal ha reelle muligheter i arbeidslivet, jf. formålet bak avtalen om inkluderende arbeidsliv (IAavtalen). Arbeidsmiljøloven har særskilte bestemmelser som gir arbeidsgiver plikt til å sørge for tilrettelegging slik at en arbeidstaker som har fått sin arbeidsevne redusert på grunn av sykdom, skade, slitasje eller lignende kan fortsette i arbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 46. Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde arbeidet, eventuelt få et annet passende arbeid. Dette innebærer særskilt tilrettelegging av arbeidet og arbeidsutstyr, tilpasset arbeidstid eller annen tilpasning. Hvis det ikke er mulig å beholde din gamle stilling, plikter arbeidsgiver å tilby annet arbeid dersom slikt fi nnes. Før det tas stilling til omplassering, skal arbeidstaker og tillitsvalgt først tas med på råd, jf. arbeidsmiljøloven § 46 annet ledd. Tilretteleggingsplikten er vidtrekkende, og det skal mye til for at en arbeidstaker kan sies opp dersom det er muligheter for tilrettelegging, eventuelt at man tilbys annen stilling i virksomheten. En rekke momenter er avgjørende for hvor langt tilretteleggingsplikten strekker seg, arbeidets art, virksomhetens størrelse og økonomi, årsaken til sykdommen, arbeidstakers ansettelsestid, alder og mulighet for å få annet arbeid, hensynet til andre arbeidstakere. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt vil være særlig streng der årsaken til sykdommen skyldes arbeidet eller forsømmelser fra arbeidsgivers side. Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat i Fagforbundet BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke fi nner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokale tillitsvalgte. Anne-Gry Rønning-Aaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Steinar Fuglevåg Pensjon Aktuelle pensjonspørsmål, inkludert tjenestepensjon og aldersgrenser. SPØRSMÅL: Vi har en campingvogn med fortelt stående på fast campingplass i Larvik. Vogna er forsikret, men hva med forteltet, møbler og utstyr? Dekker kollektiv hjem noe av dette? M.S. SVAR: Innbo som du tar med deg til campingen og som du tar med tilbake når du reiser hjem igjen, er dekket via din kollektive hjemforsikring. Forutsetningen er selvfølgelig at du følger sikkerhetsforskriftene og passer godt på gjenstandene. Forteltet og innbo eller løsøre som har sin faste plass i vogna eller teltet, dekkes ikke av hjemforsikringen. For disse tingene må du kjøpe en egen forsikring. Dette vil du få ordnet om du tar kontakt med forsikringsselskapet der du har forsikret campingvogna. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Helårscamping og forsikring fbaargang2015 fbseksjonKIR