28 < Fagbladet 3/2015 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST – Regjeringen gjør barnehagene dyrere LO mener regjeringens forslag til foreldrebetaling gjør det dyrere å ha barn i barnehagene. LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik mener regjeringens forslag er to skritt i feil retning. – For det første er det feil politikk å øke maksprisen, slik regjeringen har gjort i to budsjetter på rad. Nå forsøker de å sukre pillen med forslag om en nasjonal modell for behovsprøving. Konsekvensen av dette er at folk med lave inntekter får en ekstraskatt i form av dyrere barnehage hvis de skulle klare å øke inntektene sine. – Dette er i strid med arbeidslinjen som regjeringen ellers framhever som viktig, sier hun. Blant annet kan folk som øker stillingsstørrelsen sin få høyere foreldrebetaling fordi de også får høyere inntekt. Regjeringen foreslår at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent av familiens samlede inntekt. Med en makspris på 2580 kroner i måneden, innebærer det at alle familier som samlet tjener over 473.000 kroner, for andre gang under denne regjeringen får økte utgifter til barnehage. – Samtidig med lav makspris, vil det også være viktig å ha ordninger som sikrer familier med dårlig betalingsevne en lavere pris eller gratis barnehageplass. Dette er kommunene allerede forpliktet til å tilby, men med rom for lokalt tilpassede løsninger. Nå frykter vi at den nye «skjermingsordningen » skal brukes som begrunnelse for ytterligere økning i maksprisen, sier Peggy Hessen Følsvik. – Hvis LO skal bruke tid og krefter på å slåss mot at de med dårligst råd får billigere barnehageplass, må jeg si at jeg ikke kjenner dem igjen, sier utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB. Han mener forslaget fra regjeringen innebærer en moderasjonsendring som skal hindre at forskriftsendringen blir en fattigdomsfelle. PF DYRERE: For andre gang har den sittende regjeringen hevet maksprisen, slik at alle familier som tjener over 473.000 kroner i året må betale mer for barnehageplass. Én fot i hvert yrke Yrkesfaglærerne i Fagforbundet har gjerne en primærutdanning som for eksempel helsefagarbeidere eller barne- og ungdomsarbeidere i tillegg til yrkesfaglærerutdanninga. De hører derfor hjemme både i Seksjon helse og sosial (SHS) og Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Nå har yrkesfaglærerne fått sin egen faggruppe med Monica De Vito som leder. Hun tror det er mange yrkesfaglærere i forbundet, men har ingen anelse om hvor mange fordi de fl este antakelig er registrert etter primæryrket. – Vi oppfordrer lokale fagforeninger til å rydde i sine medlemsregistre. Yrkesfaglærerne kan også ta kontakt med fagforeninga si slik at stillingsbetegnelsen blir endret, sier De Vito. Faggruppas første, konkrete mål er å opprette en egen side på Fagforbundets nettsider pluss en facebookprofi l. KES Ny utdanning for barnehageledere I februar startet Universitetet i Nordland en helt ny videreutdanning for ledere i barnehager. Studiet har fått navnet «Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i barnehagen». Ifølge universitetet er utdanningen nett- og samlingsbasert, og går over to semestre. 14 ledere ved barnehager i Nordland har begynt på utdanningen som gir 15 studiepoeng. I løpet av studieperioden skal studentene lede et utviklingsprosjekt i egen barnehage. Fylkesmannen i Nordland bidrar med fi nansiering, slik at deltakere ikke betaler studieavgift, men bare semesteravgift. PF LOs førsterekretær Peggy Hessen Følsvik. Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2015 fbseksjonKIR