Fagbladet 3/2015 < 29 – For få timer med full bemanning Bare én av fi re barnehager har full bemanning seks–sju timer eller mer om dagen. For første gang er bemanningen i barnehagene kartlagt med tanke på når alle ansatte er til stede og når barnehagene har redusert bemanning. Trøndelag Forskning og Utvikling har spurt barnehagestyrere over hele landet om dette på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I undersøkelsen svarer drøyt halvparten av barnehagene at de har full bemanning mellom fi re og fem timer om dagen. Bare én av fi re har det samme seks–sju timer pr. dag, og bare 5,6 prosent har full bemanning mer enn åtte timer daglig. Professor og barnehageforsker Berit Bae ved Høgskolen i Oslo sier til Dagbladet at dette er bekymringsfullt og bør være et varsku til myndighetene. Hun peker på praksisen med at det ofte er færre ansatte til stede på begynnelsen og slutten av dagen: – Det burde være motsatt, for starten og slutten av dagen er sårbare perioder da mange barn trenger ekstra omsorg. Dette er også en viktig tid for god kommunikasjon med foreldrene, sier hun til Dagbladet. De private barnehagene har full bemanning fl ere timer om dagen enn de offentlige, og det gjelder spesielt i små familiebarnehager. PF Barneombudet vil kartlegge tvang i barnevernet Kunnskapen om tvangsbruk i barnevernet er altfor dårlig, mener barneombudet. Derfor ønsker Anne Lindboe å kartlegge hvor mange barn som blir utsatt for tvang. Vanlige tvangstiltak er at barn får forbud mot å forlate institusjonene uten å være i følge med en voksen, eller de får ikke tilgang på mobiler eller datamaskiner for en periode. Det fi ns også enda sterkere virkemidler, blant annet skjermingsrom. Hvor mange barn som utsettes for tvang i barnevernet, er uklart. Derfor ønsker barneombudet å kartlegge tvangsbruken i norske barnevernsinstitusjoner. All bruk av tvang skal registreres hos Fylkesmannen. – Feil og for mye tvang er et alvorlig brudd på barns rettigheter. Derfor trenger vi mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge unødig tvangsbruk, sier barneombud Anne Lindboe til NRK. Barneombudets kartlegging skal presenteres som en rapport til høsten. – Vi vet at barn opplever tvang som et alvorlig inngrep. Derfor mener vi at all oppmerksomhet om bruk av tvang på norske barnevernsinstitusjoner er både viktig og riktig, sier avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og familiedirektoratet, Hege Malterud til NRK. PF KUNNSKAP OM TVANG: Barneombud Anne Lindboe vil kartlegge bruken av tvang ved norske barne vern sinstitusjoner. LOs medlemmer må bli mer synlige i skolesektoren Konferansen «Helhetlig skoledag» ble gjennomført i begynnelsen av februar, med 45 deltakere fra de fl este av landets fylker. Den viktigste konklusjonen fra konferansen er at LOs yrkesgrupper i skolesektoren sjelden blir nevnt i offentlige skoledokumenter, og at de ofte er glemt av arbeidsgiver når utdanningspolitikk og skolestrategier drøftes. Fagforbundet har 22.000 yrkesaktive medlemmer innenfor denne sektoren, 12.000 av dem tilhører Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Flere LO-forbund hadde deltakere på konferansen, blant andre Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen og Musikernes Fellesorganisasjon, og de var enige om at det er behov for et tettere samarbeid innad i LO. Sammen kan organisasjonene bli fl inkere til å synliggjøre sine yrkesgrupper og LOs skolepolitikk. PF Foto: Scanpix Foto: Per Flakstad fbaargang2015 fbseksjonKIR