METTE HENRIKSEN AAS seksjonsleder Norge og flere andre europeiske land har utfordringer knyttet til hvordan minoritetsgrupper sliter med å bli en del av det store, varme fellesskapet. Vi leser om konfrontasjoner mellom religiøse grupper, men vi ser også at andre minoritetsgrupper opplever ubehageligheter i hverdagen. I Sverige rapporteres det om økt bruk av hatvold mot homofile, som flere hevder har en sammenheng med framveksten av høyreekstreme miljøer. I Norge sies det at «homo» er det mest brukte skjellsordet i skolen. Så hva kan vi gjøre for at ulikhet heller blir en berikelse? I skoleverket står de ansatte sentralt for å motvirke mobbing og sjikanering – i tillegg til å være en viktig kunnskapsformidler. De er uvurderlige rollemodeller. Et steg på veien mot en mer inkluderende skole, er å bevisstgjøre og gi ansatte riktig kompetanse om hvordan de skal møte disse utfordringene. Landsorganisasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) startet for noen år siden et kompetansehevingstilbud kalt «Rosa kompetanse», blant annet for ansatte i utdanningssektoren. Målet er en skole der alle kan være seg selv og bli inkludert. LLH følger Fagforbundets tankegang om at tidlig innsats og holdningsskapende arbeid er avgjørende for å imøtegå fordommer. I 2012 svarte over 95 prosent av de ansatte som hadde deltatt på kurset, «Rosa kompetanse» at de i framtida vil bli flinkere til å ivareta disse elevene. Dette er en utvikling som er verdt å applaudere. Det kan være verdt å minne seg selv på at det tidligere var fagforeningsfolk som ble sjikanert og latterliggjort – noe som fortsatt er et problem mange steder i verden. Fagbevegelsen har lang tradisjon for å stå opp for undertrykte grupper – folk som ikke føler seg som en del av det store vi-et. Tidlig innsats og holdningsskapende arbeid, er avgjørende for å imøtegå fordommer og ufrihet. 38 < Fagbladet 3/2015 Når ulikhet er problemet Nytt medlem i faggruppa for ungdom Erling Hilstad er godkjent som nytt medlem i FAG ungdom. Han er 29 år og kommer fra Trondheim. Hilstad har flere års erfaring med å jobbe i ungdomsklubb/kulturhus for ungdom. Han er utdannet barnevernspedagog og jobber nå med en master i organisasjon og ledelse. For tida er han leder for to ungdomshus som er organisert under Kulturenheten i Trondheim kommune. PF Kurs for seksjonstillitsvalgte Med utgangspunkt i landmøtevedtaket om at Fagforbundet skal være sterk på yrkesorganisering og profilering av enkeltyrker, er det utarbeidet et kurs i praktisk seksjonsarbeid. Kurset retter seg i hovedsak mot seksjonstillitsvalgte i lokalforeninger og fylkeskretser, og er beregnet både på nye og mer erfarne seksjonstillitsvalgte. I september i fjor ble det gjennomført et testkurs i Telemark, med rundt 60 deltakere, og det fikk hovedsaklig positive tilbakemeldinger. Styret i SKKO drøftet kurstilbudet på sitt styremøte i februar. De mener blant annet det er viktig å avklare roller og nivåer i organisasjonen, og at kurslederne blir godt skolert. PF Endringer i Ifla-stipendet SKKO-styret har bestemt at reisestipendet til Ifla-kongresser for bibliotekansatte heretter skal gis til ansatte som har tillitsverv i forbundet. Aldersgrensen på 35 år forsvinner. Stipendet er på maks 20.000 kroner, og kan deles mellom to søkere. Det skal også lages en plan for hvordan erfaringer og ny kunnskap fra kongressene skal tilbakeføres til Fagforbundet slik at andre også får nytte av den. PF Integreringskonferanse i april Fagforbundet Seksjon helse og sosial og Seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til en to dagers konferanse for asylmottaksarbeidere, tolker, tospråklige assistenter, flyktningkonsulenter, miljøarbeidere og andre som arbeider med integrering. Blant temaene er Biblioteket som flerkulturell møteplass og Forsvarlige rammer rundt tolking. Konferansen er lagt til Fag- forbundets lokaler i Oslo 29. og 30. april. KES Ny rådgiver Thomas Tallaksen er ansatt for å jobbe med de ulike yrkesgruppene som har høgskole- og universitetsutdanning i Seksjon kirke, kultur og oppvekst og i Seksjon helse og sosial. Han har yrkeserfaring fra både kommunal og privat sektor, og kom til Fagforbundet fra Retriever Norge som medieanalytiker. Han har også vært aktiv i studentpolitikken, med verv i universitetsstyret i Oslo og som nestleder i studentparlamentet. PF fbaargang2015 fbseksjonKIR