40 < Fagbladet 2/2015 – EITTÅRINGANE ER NØKKELEN – Det er eit for stort gap mellom den kunnskapen me har og den pedagogiske praksisen. Me har denne sanninga om: La barn vere barn. Men ein gjer ungane ei bjørneteneste og dei kan ende opp med å gå glipp av viktige sansestimuleringar, seier Heidi Aabrekk til Framtida.no. Nominert til Årets Gründer Spesialpedagogen har utvikla Bravo-leken, som er språk og sansestimulering for barn i alderen 0-3 år. Målet er tidleg førebygging av lese- og skrivevanskar gjennom fysisk leik og sanseintrykk. Leik med bokstavar, ord og aktivitetar skal stimulere både språk og motorikk. Med bedrifta Intempo vann Heidi Aabrekk kåringa av Årets Gründer i regi av Framtidsfylket Sogn og Fjordane. Bedrifta hennar har tel i dag tre tilsette og hovudkontor på Sandane. I 2012 vart verksemda teken opp i FERD Sosiale Entreprenører, som støttar utvalde prosjekt der dei sosiale resultata er viktigast. Intempo auka med 47 prosent i fjor og omset for om lag ein million i året, men er framleis avhengig av støtte. Sonen Simen Inspirasjonen til produktet fekk ho frå utanlandske fagmiljø som set hjerneutviklinga i fokus, då ho sjølv fekk ein hjerneskada son i 2004. Prognosane for utviklinga til sonen Simen var dårlege. Etter eit år fekk dei høyre om eit treningsopplegg som fokuserte på ernæring, motorikk, sanse stimulering, tryggleik og kognitiv utvikling. Det var denne treninga som gav Simen fantastisk utbytte – og mor inspirasjon. – Simen var blind, men fekk synet tilbake via sansestimulering. Han lærte å lese då han var 2,5 år, og i dag kan han notar og komponerer musikk. Då eg såg kva denne treninga gjorde for Simen, tenkte eg at dette må fl eire få vite, seier Aabrekk til Framtidsfylket.no Ho forankra dei nye ideane i nyare norsk hjerneforsking og tradisjonell pedagogikk. – Kan ikkje halde på slik Ifølgje Aabrekk har ikkje den pedagogiske tradisjonen vore klar over kor stor utviklinga har vore i aldersgruppa opp til tre år. No har norske hjerneforskarar Gründer Heidi Aabrekk meiner utviklinga til dei minste har vore undervurdert i pedagogikken. Med Bravo-leken vil ho førebyggje lese- og skrivevanskar før borna er tre år. AV : AN D R E A RY G G NØ T T V E I T – EITTÅRINGANE ER NØKKELEN fbaargang2015 fbseksjonKIR