Fagbladet 3/2015 < 43 Hun ønsker en grønn satsing på framtida, men det forutsetter at stater tar en ledende rolle. – Kampen om produktiviteten preger dagens verden. Men vi må forstå hvordan økonomien kan vokse. Derfor trenger vi en ny forståelse av statens rolle i økonomien, mener Mariana Mazzucato, professor i innovasjon og forskningsleder ved det prestisjefylte Universitetet i Sussex i England. Hun var invitert til Manifests årskonferanse. Hvor aktiv skal staten være Hun peker på tre utbredte måter å vurdere staten: 1. Statens rolle i markedet er å sørge for de beste konkurranseforholdene for private selskaper, lage regler som sørger for utvikling, verdiskapning og vekst. Ellers skal staten holde fi ngrene av fatet. 2. Staten ordner opp når markedet svikter. For eksempel når fi nansselskaper går over ende, når reglene favoriserer noen på bekostning av andre eller når selskaper forurenser og ødelegger miljøet. 3. Staten tar en aktiv rolle i verdiskapningen og bidrar til investeringer og ny satsing. Staten sto bak ny teknologi Mazzucato mener vi har fått et feil bilde av statens rolle i samfunnet de siste årene. Vi har fått en forståelse som sier at staten er kjedelig, ikke verdiskapende og litt Kafka-aktig. Private entreprenører derimot er kule, verdiskapende og dynamiske. Tekst: VEGARD VELLE STATLIG SATSING: – Staten har gang på gang skapt nye markeder og vært avgjørende for innovasjon og vekst, mener professor Mariana Mazzucato. – Det var staten som skapte Apple og Google. Statens rolle i å skape nye og spennende produkter er kraftig undervurdert, mener professor Mariana Mazzucato. Dette bildet stemmer dårlig med sannheten, mener Mazzucato. Hun trekker fram veksten i Silicon Valley i California som et eksempel. Bak selskaper som Apple og Google lå statlige investeringer og risikosatsing. De sentrale byggesteinene i iPhonen kommer for eksempel fra statlig satsing: utbygging av internett, posisjoneringstjenesten GPS, touchskjerm- teknologien og stemmestyringssystemet Siri. Tilsvarende når det gjelder Google, som baserer seg på infrastrukturen til fi beroptiske kabler og internett. – Vi trenger ny forskning Mazzucatos forskning viser at de landene hvor staten satser minst på utvikling og forskning, også er de fattigste landene. Hun trekker fram Irland og Italia som eksempler. Disse landenes problemer bunner ikke i en aktiv og intervenerende stat, men tvert om en fraværende stat, påpeker hun. Men også Norge ligger lavt når det gjelder statlig forskning og utvikling, noe hun mener skyldes vår oljetilknytning. – Apple og Google kan takke statlig satsing fbaargang2015 fbseksjonKIR