AKTUELT 6 < Fagbladet 3/2015 REKORDMANGE FAGORGANISERTE Aldri før har landets fagorganisasjoner hatt så mange medlemmer som i fjor. Foreløpige tall tyder på at nesten 1.778.000 er organisert, en vekst på nesten 300.000 de siste 15 årene. LO er fortsatt størst med 909.552 medlemmer. Det er rundt 12.000 fl ere enn året før. LO er større enn de tre andre hovedorganisasjonene YS, Unio og Akademikerne til sammen. Funksjonshemmede i jobb Mange funksjonshemmede går fra en midlertidig jobb til en annen. Hva hindrer dem i å få fast jobb? Noen av svarene fi nner vi i en ny studie. Ett av målene med inkluderende arbeidsliv (IA) er å få fl ere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Det har man i liten grad lykkes med. I en ny undersøkelse har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) kartlagt 1785 arbeidsgiveres evne til å inkludere funksjonshemmede. AFI har også gjennomført dybdeintervjuer med funksjonshemmede som har lykkes i å få jobb og deres ledere, og med funksjonshemmede som har hatt suksess med egen virksomhet. I tillegg er det gjort en undersøkelse blant arbeidsgivere som ønsker å ansette funksjonshemmede for å fi nne ut hvorfor de likevel ikke lykkes. Dette er noen av funnene: • Mange funksjonshemmede forblir «IA-nomader», det vil si at de går fra en midlertidig jobb til en annen. • Funksjonshemmedes egen arbeidssøkende innsats nytter, men mange er ikke ivrige nok. • Det er stor velvilje blant arbeidsgivere og potensielle arbeidstakere for å overkomme tersklene til arbeidslivet. Men velvilje er ikke alltid er nok. Tekst: SIDSEL HJELME IA-NOMADER: Mange funksjonshemmede går fra en midlertidig jobb til en annen uten å bli fast ansatt. Regjeringen Solberg har hatt makta i et og et halvt år, og konsekvensene av politikken deres merkes. Fagforbundet ser at den blåblå politikken rammer oss alle. Derfor må vi, slik vi pleier, gjennomføre en valgkamp som kan bidra til at fl est mulig vil stemme på partier som vil ha samme type samfunn og arbeidsliv som oss. En av de første sakene som Høyreog FrP-regjeringen tok tak i, var arbeidsmiljøloven. De foreslåtte endringene er massive. De vil endre arbeidslivet og hverdagen til arbeidstakerne. Fagforbundet mener at folk må tilbys hele og faste stillinger. Vi ber derfor kommunepolitikerne om å ta ansvar og ikke tilby verken midlertidige stillinger eller deltidsarbeid. Vi må avklare hvilke partier som støtter oss og hvem som ikke gjør det. Vi må fortelle det til medlemmene og velgerne i kommunen og oppfordre dem til å bruke stemmene sine på partiene som vil det samme som oss. Høyre og FrP har det travelt med å legge til rette for privatisering av offentlige tjenester og salg av statlig eiendom. Argumentene for å gjøre dette preges av ideologi, ikke av kunnskap om hva som er bra for samfunnet. Fagforbundet har jobbet for en sterk offentlig sektor i fl ere tiår og deltatt i mange prosjekter for gode kommuner. Vår holdning er at velferdstjenestene drives best i egenregi. Mange av medlemmene har fått merke hva som skjer når kommersielle selskaper overtar arbeidsplassen, blant annet lavere lønn og dårligere pensjon. Vi må avklare hvordan de ulike partiene forholder seg til privatisering. Nesten alle jeg kjenner er glad i kommunen sin. Kommunen er nær og er med på å gi oss trygghet i oppvekst, voksenliv og alderdom. Fagforbundet mener at regjeringen har det for travelt med å presse fram sammenslåinger, uten at innbyggerne har fått sagt sitt. Vi krever at kommunesammenslåinger bygger på fakta, frivillighet og folkeavstemning. Det er et halvt år igjen til valget. Bruk tida godt til å sette deg inn i partienes politikk, og snakk gjerne med tillitsvalgte om hva politikerne vil med arbeidslivet, arbeidsplassen og kommunen din. Da blir valget enklere den 14. september. Kommunevalget er ditt Mette Nord, forbundsleder «Vi må oppfordre velgerne til å bruke stemmene sine på partiene som vil det samme som oss.» colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonKON