Fagbladet 3/2015 < 7 colourbox.com – Arbeidslivet er blitt mer toppstyrt Ny forskning fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning tyder på at de formelle møteplassene for medbestemmelse er svekket, ifølge den ferske boka «Norsk Arbeidsliv i turbulente tider». Noe er i ferd med å skje med styrkeforholdet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det mener også Bitten Nordrik som er en av forfatterne bak Norsk Ledelsesbarometer 2014, der nesten halvparten av de spurte mener at arbeidslivet beveger seg «i en mer autoritær retning». Risikovurdering Helsepersonell skal hjelpe pasienter med å bli friske. Samtidig må de ta vare på sin egen helse og unngå å få i seg farlige bakterier. Arbeidsgiverne i hjemmesykepleien og i sykehjemmene har plikt til å vurdere risiko for smitte og forebygge sykdom for alle ansatte. var medlemmer i Fagforbundet 2. mars. Det er 7819 fl ere enn på samme tid i fjor. 342.812 Rødgrønn ungdom samlet seg før valget SAMARBEID: De er enige om å samarbeide fram mot høstens valg, og etterpå. Fra venstre: Erling Laugsand fra Senterungdommen, Mani Hussaini fra AUF, Christina Beck Jørgensen fra Fagforbundet Ungdom og Nicholas Wilkinson fra SU. For andre gang i historien samlet ungdommene i Fagforbundet og de rødgrønne partiene seg for å samarbeide før lokalvalget til høsten. Meningen var å fi nne politiske saker og en felles plattform som de kan samarbeide om for å vinne tilbake borgerlig styrte byer og kommuner i høsten lokalvalg. I tillegg ønsket de å bli enige om noen politiske løsninger slik at innbyggerne i disse kommunene kommer til å merke forskjellen. Samarbeid etter valget – Det er viktig å vinne lokalvalgene, men det er minst like viktig å være opptatt av hva som skal skje etterpå, sa leder i SU, Nicholas Wilkinson. – Her kan vi legge et godt grunnlag for et bredt fagligpolitisk samarbeid. Vi har mange av de samme visjonene for hvordan kommuner og fylker skal styres, sa AUF-leder Mani Hussaini også Senterungdommen vil samarbeide. – Når dagens regjering ser ut til å ønske større enheter og mer sentralisering, så kan vi se på felles strategier for å bevare et sterkt lokaldemokrati, sa leder av Senterungdommen, Erling Laugsand. Mobilisere de unge – Sammen kan vi utgjøre en forskjell. Det er viktig å mobilisere førstegangsvelgere og andre ungdommer, blant annet ved å delta i skoledebatter og møte unge mennesker på deres egne arenaer, sa AUFerne Hanne Bjørnson Visdal fra Vestfold og Hallvord Enderud fra Oppland. – Det er mange som sier at ungdom er framtida, og det er riktig. Men ungdom er også nåtida. Vi har mange dagsaktuelle saker som er viktig å samarbeide om, blant annet faste og hele stillinger, nei til mer midlertidighet og den «bruk- og kast-mentaliteten» som regjeringen legger opp til i endret arbeidsmiljølov, og at tannhelse blir dekket på samme måte som andre helseproblemer, sa lederen i Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD fbaargang2015 fbseksjonKON