28 < Fagbladet 3/2015 kontor og adminstrasjon Krever arkivplaner ved kommunereform – Det har vært lite oppmerksomhet rettet mot arkiv og håndtering av kommunens dokumentasjon ved kommunesammenslåing, advarer riksarkivar Inga Bolstad. Håndtering av kommunens dokumentasjon må være en integrert del av kommunereformen, mener hun. – Løsninger for å bevare de digitale kommunale arkivene må være på plass før kommunegrensene endres, skriver Bolstad i en kronikk i Kommunal Rapport. Viktig dokumentasjon Gode kommunale arkiver er en forutsetning for at kommunen skal kunne utføre sine lovpålagte oppgaver, ifølge Bolstad. Kommunale arkiver brukes blant annet til å dokumentere barnevernets håndtering av overgrepssaker, de viser oppfølgingen av hver enkelt elev i grunnskolen, og hvordan pleietrengende blir ivaretatt. Kommunale arkiver er også en viktig kilde til kunnskap om samfunnet og til lokal identitet. De dokumenterer endringer i næringsgrunnlaget, krisehåndtering, kloakkutslipp, viltbestanden, foreningslivet, kulturtilbudet, hvor eiendomsgrensene gikk og hvilke endringer et bygg har gjennomgått siden det ble oppført. Rådmannens ansvar – Rådmannen og kommuneledelsen må være seg sitt ansvar bevisst ved kommunesammenslåing. Samtidig er arkivkompetansen i kommunene såpass ulik at det er nødvendig med en nasjonal koordinering, mener hun. Riksarkivaren vil lage en plan for arbeidet med kommunereformen for perioden 2015–2018. Utarbeiding av en veiledning for kommunal sektor vil også være en prioritert oppgave. Tekst: Vegard Velle AR KIV: – Løsninger for bevaring av de digitale kommunale arkivene må være på plass før kommunegrensene endres, mener riksantikvaren. Sykefravær koster milliarder Samfunnet kunne spart rundt seks milliarder kroner hvert år dersom kommunenorge nådde sykefraværsmålene i IA-avtalen. Hver dag er nær én av ti fast ansatte i kommunene borte fra jobben på grunn av sykdom, viser tall fra KS. Det koster mye. Målet i IA-avtalen er at kommunesektoren skal ha et sykefravær på 6,7 prosent, men det er færre enn ti prosent av norske kommuner som har nådd dette målet. Snittet er et sykefravær på 9,8 prosent. En reduksjon på ett prosentpoeng gir ifølge KS en innsparing for offentlig sektor på to milliarder kroner. VeV Helsesekretærene kan ta blodprøver Snart kan helsesekretærer ta blodprøver på oppdrag for politiet ved mistanke om at bilføreren kjørte i ruspåvirket tilstand. Forslaget har vært på høring og er behandlet i Stortinget. Samferdselsdepartementet foreslår nå at veitrafikklovens, paragraf 22 endres og at helsesekretærer kan ta blodprøver. I dag er det leger, sykepleiere og bioingeniører som kan ta disse. Men også helsesekretærene er utdannet til å gjøre denne jobben, og ved de fleste legekontorer er det i dag helsesekretærer som tar blodprøver. VeV colourbox.com colourbox.com Inga Bolstad, riksarkivar. fbaargang2015 fbseksjonKON