32 < Fagbladet 3/2015 Kemnere gjør opprør Norsk skatteinnkreving er på topp i verden. Likevel ønsker regjeringen en total omlegging i form av en kraftig sentralisering. Tekst: Vegard Velle Foto: Werner Juvik Alle rede i mai skal saken opp til behandling i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Da ønsker regjeringen å få gjennomslag for at det blir Skatteetaten, i stedet for kommunene, som tar over ansvaret for skatteinnkrevingen. Regjeringen mener det er store penger å spare og at rettssikkerheten til skatteyterne blir bedre om Skatteetaten gjør jobben. Resultatet i Stortinget er likevel uvisst. Forslaget om statliggjøring av skatteoppkrevingen har vært oppe til behandling flere ganger tidligere, men har falt hver gang. Høringsfristen for det nye forslaget var 2. mars. Allerede fra 1. januar 2016 ser regjeringen for seg at den nye organiseringen skal komme i gang. Store svakheter – Forslaget har store svakheter, og knapt noen motargumenter mot sentraliseringen er framhevet, mener Annett Henriksen, kemner i drammensregionen. – Fordelene ved den lokale tilknytningen i kommunene er fullstendig utelatt. Det har hele tida handlet om hvordan skatteinnkrevingen skal sentraliseres, ikke om dette er en god løsning. – Tøft og frustrerende Det viktigste argumentet i forslaget er innsparing og effektivisering i offentlig sektor. Og ifølge finansminister Siv Jensen er det altfor mange små skatteoppkreverkontorer. Statliggjøringen innebærer å kutte ned antallet skattekontorer fra 288 til 27, en kraftig sentralisering. Antallet ansatte er foreslått kuttet fra ca. 1400 til ca. 900. På den måten kan det offentlige spare anslagsvis 370 millioner kroner hvert år. – Det er vel ikke bruk for disse personene, sier Henriksen lakonisk. – Det har vært tøft og frustrerende å få presentert en virkelighet vi ikke kjenner oss igjen i. Risikerer å tape penger Henriksen tror ikke skatteinnkrevingen vil bli mer effektiv med en statliggjøring. Heller ikke tror hun det er penger å spare. Om provenyet (avkastningen) går ned, kan vinninga, i form av færre årsverk, gå opp i spinninga, og omleggingen vil bli ulønnsom. – Om skatteinngangen går ned fordi skatteinnkrevingen blir mindre effektiv, kan vi faktisk risikere å tape penger på omleggingen, påpeker Henriksen. – Norsk skatteinnkreving er på topp i verden. Jeg tror det blant annet har med nærheten til skattebetalerne å gjøre. De kommunale skatteoppkreverne er opptatt av å være tilgjengelig for skatteyterne, og er tett på det lokale næringslivet. Hun framhever at skatteoppkrevernes resultater for innkreving av arbeidsgiveravgift erfaringsmessig er bedre enn Skatteetatens resultater for innkreving av moms – en relevant sammenlikning, ifølge henne. Risikabel omlegging – Jeg mener omleggingen både er for risikabel og irreversibel. Skatteetaten er i ferd med å bli en enorm statlig institusjon, med nye omfattende oppgaver blant annet fra Tollvesenet og Statens Innkrevings- «Det har vært tøft og frustrerende å få presentert en virkelighet hvor vi ikke kjenner oss igjen.» statliggjøring av skatt Annett Henriksen, kemner i Drammensregionen.w fbaargang2015 fbseksjonKON