Fagbladet 3/2015 < 33 sentral. I tillegg vurderes det å overføre dokumentavgiften som Kartverket i dag krever inn. – Nav-reformen viser at det ikke bare er en fordel med enorme statlige institusjoner. De kan ende opp som for store og uoversiktlige. Jeg tror velferdsstaten er best tjent med at skatteinnkrevingen forblir i kommunene. Regjeringen er ikke tilstrekkelig oppmerksom på nytten av å ha lokale skatteoppkrevere på laget, mener Henriksen. Blir erstattet av 800-nummer De kommunale skatteoppkreverne fanger raskt opp avvik i skatteinngangen. Samtidig sitter skatteoppkreverne tett på økonomisjefene i kommunene. Dermed holdes administrasjonen løpende orientert om utvikling i skatteinngangen. – Kommuneledelsen får god oversikt og kan justere den økonomiske kursen. Fjerner vi de lokale skatteinnkreverne, mister kommunene et høykompetansemiljø og viktige fagsystemer. Da blir kommunen mer sårbar, sier Henriksen. Henriksen tror også at folk vil føle at de har en mindre god tjeneste ved statlig innkreving. Omfattende sentralisering medfører at det blir vanskeligere for skatteyterne å oppsøke hjelp når de lokale skatteoppkreverne forsvinner. I stedet opprettes et landsdekkende 800-servicenummer. En slik tjeneste vil ikke være i nærheten av det et lokalt skatteoppkreverkontor kan yte, mener hun. – Ikke minst en del innvandrere syns det er vanskelig å kommunisere via telefon eller internett. For dem er et personlig møte gull verdt. > fbaargang2015 fbseksjonKON