Fagbladet 3/2015 < 35 konsulentselskapet Oslo economics har laget en rapport om de økonomiske effektene av å statliggjøre skatteinnkrevingen. reformen vil være ulønnsom, fastslår den. Opptil 1,5 milliarder kroner kan gå tapt hvert år. Rapporten Mulige provenyeffekter ved fl ytting av skatteinnkreving er laget på oppdrag fra Norges kemner- og kommune økonomers forbund. Den sammenlikner statens evne til å innkreve momsen med kommunenes evne til å kreve inn skattepenger: «Våre beregninger viser et totalt provenytap (avkastning) på 1560 millioner kroner hvis skatteartene foreslått overført til staten får endret innkrevingsprosent til 99,4 prosent, som er statens nåværende løsningsgrad for mer verdiavgift.» Ulønnsom reform Rapporten peker på risikoen ved en slik omlegging av skattesystemet: «Våre beregninger viser at en nedgang i innkrevingsprosent på 0,05-0,15 prosentpoeng medfører at reformen er ulønnsom for det offentlige, selv når det forutsettes betydelige stordriftsfordeler på bemanningssiden. Det er derfor en risiko for at statliggjøring av skatteoppkrevingen kan vise seg å bli en ulønnsom reform.» Rapportens forbehold Rapporten tar et forsiktig forbehold: «Vi har ikke funnet entydig data som gir grunnlag for å konkludere med at skatteoppkrevingen blir av dårligere kvalitet ved at den fl yttes fra kommune til stat, og det fi ns heller ikke data som entydig konkluderer med at skatteoppkrevingen blir av bedre kvalitet ved en statliggjøring.» Kommunene kan overta momsen Oslo Economics snur også problemstillingen på hodet rundt en tenkt utvikling der kommunene tok over det ansvaret som Skatteetaten sitter på i dag, nemlig innkreving av momsen: «En alternativ reform hvor innkreving av merverdiavgift fl yttes fra stat til kommune har en beregnet provenyeffekt på 830 millioner kroner.» KAN TAPE 1,5 MILLIARDER kemnere over hele landet er imot regjeringens sentralisering av skatteinnkrevingen. – Jeg har akkurat lest Skatteetatens høringssvar, og det er forferdelig. Jeg får helt vondt, sier Lise Tandberg, kemner i Vestfold-kommunene Re, Holmestrand, Hof og Stokke. – Jeg er overbevist om at Norge ikke har råd til denne omleggingen. Skatteinntektene vil gå ned, og både stat og kommune vil tape, sier Tandberg. Huske å se individet – Jeg er opptatt av at det fi ns en skjebne bak ethvert fødselsnummer. Hos oss har vi hatt fl ere unggutter som opprettet fi rma og trodde de var verdensmestre. Så klarte de ikke å holde orden på innlevering av likninger. Vi snakket med dem og sørget for at de fi kk riktig likning, faktisk en god del lavere enn den skjønnslikningen de ellers fi kk. Etterpå har de gjort opp for seg, gått videre i livet og sluppet å ende på Nav. Noe slikt kommer ikke til å skje med en sentralisering av skatteinnkrevingen, er min påstand. Svært gode resultater Tandberg mener forslaget til Skatteetaten bommer stygt. – Det problematiserer for eksempel at tre av fem skatteoppkreverkontorer består av to eller færre ansatte. Men den sier ikke noe om resultatene disse har, ofte på 100 prosent måloppnåelse, noe som skyldes en god dialog og nærhet til skatteyterne. Tandberg peker også på at mange skatteoppkreverkontorer har samordnet seg og at det er inngått interkommunale samarbeid som har effektivisert skatteinnkrevingen. Tandberg opp fordrer regjeringen til å ha is i magen, da vil de se at fl ere kommuner samordner seg. Sterk motstand I Vestfold er alle skatteoppkreverne mot statlig gjøringen, forteller hun. – Jeg kommer ikke på en eneste kemner som er for forslaget. I høyrekommunen Oslo er også byrådet imot. Det samme er KS, der styret med styreleder Gunn Marit Helgesen fra Høyre, enstemmig har gått imot forslaget. – FORSLAGET ER VOND LESNING colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonKON